Jagiellonian University Repository

Wybrane kwestie związane z aspektem indywidualnym wolności myśli, sumienia i religii na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, I Protokołu Dodatkowego oraz polskiego ustawodawstwa

pcg.skipToMenu

Wybrane kwestie związane z aspektem indywidualnym wolności myśli, sumienia i religii na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, I Protokołu Dodatkowego oraz polskiego ustawodawstwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.author Stabach, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:56:58Z
dc.date.available 2020-07-26T16:56:58Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207173
dc.language pol pl
dc.title Wybrane kwestie związane z aspektem indywidualnym wolności myśli, sumienia i religii na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, I Protokołu Dodatkowego oraz polskiego ustawodawstwa pl
dc.title.alternative Chosen issues connected with the individual aspect of the freedom of thought, the conscience and the religion on land of the European Human Rights Convention, and the additional protocol and the Polish legislation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autor w pracy porusza temat problemów terminologicznych związanych z rozdziałem pojęć- wolność myśli, sumienia i religii na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, I Protokołu Dodatkowego do Konwencji oraz na podstawie polskiego ustawodawstwa, w szczególności Konstytucji. Analizuje zakresy podmiotowe i przedmiotowe powyższych wolności ukształtowane przez wskazane akty prawne. Rozpatruje wybrane kwestie sporne wynikające z kolizji wolności religijnej z innymi dobrami prawnymi. Wyznacza granice wskazanych wolności, porównując klauzule limitujące sformułowane w polskim i europejskim porządku prawnym. Poszczególne kwestie są rozpatrywane na podstawie wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. pl
dc.abstract.en The author at the work is bringing up the subject of the terminological problems associated with the chapter of notion- freedom of thought, consciences and of the religion on land of the European Human Rights Convention, and the Additional Protocol to the Convention and based on the polish legislation, in particular of Constitution. He is analysing subjective and object scopes of above freedoms formed by shown legal documents. He is considering chosen matters of contention resulting from the conflict of the freedom of religion with other legal goods. He appoints border of shown freedoms, comparing limiting clauses formulated in the polish and european law. Individual issues are being considered based on the chosen judicial decision of the Constitutional Tribunal and the European Court of Human Rights. pl
dc.subject.pl wolność myśli; wolność sumienia; wolność religii; zakres podmiotowy wolności; zakres przedmiotowy wolności; forum internum; klauzula sumienia; ubój rytualny; klauzule limitujące; zasada proporcjonalności pl
dc.subject.en freedom of thought; freedom of conscience; freedom of religion; the personal scope of freedom; the scope of freedom; internal forum; conscience clause; ritual slaughter; clauses limiting; the principle of proportionality pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100036-127450 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)