Jagiellonian University Repository

Kryminalistyczne aspekty przemytu na polsko-białoruskiej granicy

pcg.skipToMenu

Kryminalistyczne aspekty przemytu na polsko-białoruskiej granicy

Show full item record

dc.contributor.advisor Wójcikiewicz, Józef [SAP11008018] pl
dc.contributor.author Bozer, Artur pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:56:46Z
dc.date.available 2020-07-26T16:56:46Z
dc.date.submitted 2015-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207170
dc.language pol pl
dc.title Kryminalistyczne aspekty przemytu na polsko-białoruskiej granicy pl
dc.title.alternative Forensic aspects of smuggling on the border between Polish and Belarus pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest próbą analizy zjawiska przemytu pomiędzy Polską a Białorusią oraz wyznaczenia i porównania kryminalistycznych aspektów tego niebezpiecznego zjawiska w obu krajach. Praca została podzielona na pięć rozdziałów i składa się z 87 stron. W pierwszej części autor przeanalizował historię powstania polsko-białoruskiej granicy, poczynając od 1921 roku. Rozdział drugi ma nazwę pojęcie zjawiska przemytu, jego uwarunkowanie oraz zwalczanie. Podzielony został na cztery podrozdziały. W pierwszej części przenalizowano definicję oraz wyznaczono zjawisko przemytu oraz przestępczości przemytniczej używane w rosyjskim i polskim języku oraz literaturze. W dalszej części poddano analizie główne przyczyny powodujące wzrost albo spadek przestępczości przemytniczej. Część trzecia rozdziału drugiego została poświęcona następstwom gospodarczo-ekonomicznym kontrabandy z uwzględnieniem realiów w Polsce oraz na Białorusi. W ostatnim podrozdziale autor poddał analizie porównawczej rozwiązania prawne w zakresie zwalczania przemytu, obowiązujące w obu krajach. Rozdział trzeci poświęcony został aktywności przemytniczej na polsko-białoruskiej granicy. W części pierwszej trzeciego rozdziału zrobiono akcent na wyznaczenie rzeczywistych przedmiotów, najczęściej przemycanych przez granicę celną oraz na źródła prawne wprowadzające ograniczenia oraz zakazy na takie przemieszczanie. W drugiej części danego rozdziału autor podjął próbę systematyzacji oraz wyznaczenia najpopularniejszych form oraz miejsc przemytu na polsko – białoruskiej granicy. Czwarty rozdział został poświęcony sprawcy takiego czynu zabronionego jak przemyt. W pierwszym podrozdziale autor spróbował wyznaczyć charakterystyczne sposoby popełniania przemytu na polsko-białoruskiej granicy. W części drugiej podjęto próbę podania psychologicznej charakterystyce typowego sprawcy przemytu. W ostatnim rozdziale autor skupił się na wyjaśnieniu i opisie urządzeń wykorzystywanych przez funkcjonariuszy w celu wykrycia przemytu. pl
dc.abstract.en This master work is an attempt to analyze the phenomenon of smuggling between countries - Poland and Belarus and evaluate and compare the forensic aspects of this dangerous phenomenon between both countries. The work is divided into five chapters and consists of 87 pages. In the first part the author has analyzed the history of creating Polish-Belarusian border, starting since 1921. The second chapter is called the concept of smuggling, his conditioning and combating. In the first part of this chapter, author analyzed definition and determination of the smuggling. Later he is analyzing the main reasons causing the increase or decreases the smuggling crime. The third part of the second chapter is devoted to the economic consequences of the contraband, taking into account the realities in Poland and Belarus. In the last chapter the author has analyzed the comparative legal solutions that are received with purpose to combat smuggling between Poland and Belarus. The third chapter was devoted to smuggling activity on the polish-Belarussian border. In the first part of the third chapter author made accent on the appointment of real objects of smugglings and legal sources introducing restrictions and prohibitions on this is movements. In the second part of the chapter the author attempts to systematize and determine the most popular places and forms of smuggling on Polish - Belarusian border. The fourth chapter is devoted to the perpetrator of a criminal act such as smuggling. In the first chapter the author tried to determine the specific ways of committing smuggling on the Polish-Belarusian border. In the second part an attempt to give psychological characteristics of typical perpetrator of this crime. In the last chapter, the author focused on the explanation and description of the main equipment that’s officers using to detect the contraband. pl
dc.subject.pl Przemyt, granica, polska-białoruś, przestępczość przemytnicza, modus operandi, kryminalistyka. pl
dc.subject.en Smuggling, border, Poland-Belarus, smuggling crime, modus operandi, forensics. pl
dc.contributor.reviewer Wójcikiewicz, Józef [SAP11008018] pl
dc.contributor.reviewer Juszka, Kazimiera [SAP11015267] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100033-122236 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)