Jagiellonian University Repository

Prawa autorskie w okresie II i III RP. Analiza prawnoporównacza

pcg.skipToMenu

Prawa autorskie w okresie II i III RP. Analiza prawnoporównacza

Show full item record

dc.contributor.advisor Lewandowska-Malec, Izabela [SAP11012122] pl
dc.contributor.author Borowiecki, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:56:16Z
dc.date.available 2020-07-26T16:56:16Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207162
dc.language pol pl
dc.title Prawa autorskie w okresie II i III RP. Analiza prawnoporównacza pl
dc.title.alternative Copyright Law of the Second and Third Republic of Poland. Comparative Law Analysis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest analiza oraz opracowanie prawodawstwa II Rzeczypospolitej dotyczącego zagadnienia prawa autorskiego, a także przeprowadzenie analizy prawnoporównawczej z odpowiednim prawodawstwem z czasów III Rzeczypospolitej. Analiza ta została przeprowadzona w oparciu o Ustawę o prawie autorskiem z 26 marca 1926 roku, a także Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku. Zestawienie to miało na celu ustalenie istnienia podobieństw między tymi aktami prawa.Pierwszy rozdział miał na celu stworzenie szeroko pojętego kontekstu historyczno-prawnego. W jego ramach przeprowadzona została krótka analiza chronologicznie pierwszych i najbardziej rozpowszechnionych w XIX i na początku XX wieku systemów prawa autorskiego, czyli systemu własności intelektualnej pochodzącego z Francji, oraz systemu praw osobistości pochodzącego z Niemiec. Oprócz tego, z racji podlegania trzem różnym ustawodawstwom, potrzebna była krótka analiza systemów prawa autorskiego, które obowiązywały w trzech państwach zaborczych. Było to potrzebne ze względu na obowiązywanie rzeczonych systemów prawa na ziemiach II RP do czasu powstania jednolitej ustawy o prawie autorskim. Ze względu na datujący się na przełom XIX i XX wieku znaczący rozwój systemu prawa międzynarodowego przedstawiony został krótki opis kształtowania się Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych.W drugim rozdziale została przedstawiona dokładana analiza ustawy z dnia 26 marca 1926 roku o prawie autorskiem. Analiza ta obejmuje przedstawienie procesu jej tworzenia, ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji Kodyfikacyjnej RP w ramach której powstał projekt ustawy, a także z podkreśleniem wkładu społecznego w proces kształtowania się projektu. Po przeanalizowaniu procesu tworzenia się ustawy przeprowadzono rozważania dotyczące wprowadzanych przez ustawę rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Rozważania te zostały oparte o instytucje mające szczególnie istotny charakter dla ustawy. Do nich zaliczały się: nazwa ustawy, teoretyczne źródło praw autorskich oraz umiejscowienie ich w systemie prawa, definicja przedmiotu, rozwinięcie praw osobistych i ich stosunek do praw o charakterze majątkowym, prawa samoistne i niesamoistne, a także dominacja represji cywilistycznej nad karnistyczną. Każdy z wymienionych elementów został przeanalizowany pod kątem jego umiejscowienia w systemie, jak również w kontekście interpretacyjnym. W związku z mocno innowacyjnym charakterem wprowadzonego prawa autorskiego, przedstawiciele Polski okazali się inspiratorami zmian w tekście Konwencji Berneńskiej podczas kongresu, który odbył się w Rzymie w roku 1928. W związku z zaangażowaniem polskiej delegacji należało również rozważyć krótko zmiany wprowadzone w konwencji. W ostatnim rozdziale została podjęta analiza porównawcza ustawy z 1926 roku z ustawą z 1994 roku. Inspiracją dla przeprowadzenia porównania było podobieństwo warunków, w jakich obydwie ustawy zostały wprowadzone, ze szczególnym naciskiem na zmianę wcześniej obowiązującego systemu prawnego. Analiza ta w dużej mierze była oparta o opracowanie poszczególnych elementów ustawy z 1926 roku, które wskazane były przez głównego twórcę ustawy, czyli Fryderyka Zolla. Rozdział ten ma na celu odpowiedzenie na pytanie, czy ustawa z 1926 roku mogła zostać wykorzystana przez współczesnego prawodawcę przy tworzeniu aktualnie obowiązującej ustawy, czy też rozwiązania te okazały się przestarzałe i, jako takie, odrzucone. Uznać należy, iż ustawodawstwo polskie z końca XX wieku zbliżone jest do tego stworzonego w jego początku, co pozwala nam domniemywać istnienie pewnej ciągłości w zakresie tego systemu prawa. pl
dc.abstract.en In the last chapter a comparative analysis of the Act from 1926 with the Act of 1994 was made. The inspiration for this comparison was the similarity of the conditions in which both Acts have been introduced, with an emphasis on the change of the pre-existing legal system. This analysis was largely based on the development of individual elements of the law from 1926 which were designated by the principal author of the law, that is Fryderyk Zoll. This section is designed to answer the question whether the 1926 Act could have been used by the modern legislator to create the law which is currently in force, or whether these solutions proved to be outdated and, as such, rejected. It must be stated that the Polish legislation from the late 20th century is similar to the one created at the beginning of the 20th century, which allows us to presume the existence of a certain continuity of Polish legal system.In the second chapter the Act of 26 March 1926 on the law of copyright was examined in detail. This analysis includes a presentation of the process of its creation, with a particular emphasis on the work of the Polish Codification Commission under which a draft law was developed. It also highlights social contribution to the Commission’s work. After analysing the formation of the act was carried out, discussion of a bill which introduced innovative solutions followed. These considerations are based on the institutions which were especially important for the bill. These namely were: the name of the Act, the theoretical source of copyrights and placing them in the legal system, definition of the object, the development of personal rights and their relation to the pecuniary rights, dependent and independent rights, as well as the dominance of civility repression over penal. Each of these elements was analysed in terms of their location in the system, as well as in the context of their interpretation. Because of the strongly innovative nature of the introduced copyright, representatives of Poland proved to become initiators of changes to the text of the Berne Convention during the congress which was held in Rome in 1928. Because of the involvement of the Polish delegation the changes introduced should also be considered.The first chapter was to provide a wider historical and legal context. A brief analysis was provided in which the first and most widespread systems of copyright from the 19th century and the beginning of the 20th century were characterised. It described intellectual property system which originated in France, and the system of rights of personality which came from Germany. In addition a brief analysis of systems of copyright in the three countries that occupied Poland in that time was provided. It was necessary because these legal systems were valid on the territory of the Second Republic of Poland until a homogeneous law on copyright was created. Because of the development of the system of international law at the turn of the 20th century, a brief description of the formation of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works was provided.The aim of this thesis is an analysis of legislation in the Second Republic of Poland on the issues of copyright, and a comparison of the relevant legislation of the Third Republic of Poland. This analysis was carried out on the basis of the Law on copyright of the 26th March 1926 and the Law on Copyright and Related Rights of the 4th February 1994. This juxtaposition sought to establish the existence of similarities between the aforementioned acts of law. pl
dc.subject.pl Prawo autorskie; Porównanie; Analiza prawa; II Rzeczpospolita; III Rzeczpospolita; Konwencja Berneńska pl
dc.subject.en Copyright; Comparison; Law Analysis; Second Republic of Poland; Third Republic of Poland; Berne Convention pl
dc.contributor.reviewer Lewandowska-Malec, Izabela [SAP11012122] pl
dc.contributor.reviewer Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100025-111160 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)