Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie pacjentów przed i po implantacji endoprotezy stawu biodrowego

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie pacjentów przed i po implantacji endoprotezy stawu biodrowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Wróbel, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:51:45Z
dc.date.available 2020-07-26T16:51:45Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207091
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie pacjentów przed i po implantacji endoprotezy stawu biodrowego pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa jest przyczyną dolegliwości bólowych utrudniających funkcjonowanie w życiu codziennym. Choroba doprowadza do ograniczenia ruchomości w stawie oraz osłabia siłę mięśniową, co uniemożliwia w niektórych przypadkach wykonywanie pracy zarobkowej oraz pogorszenie sytuacji materialnej chorego i całej rodziny. Cel pracy: Ocena funkcjonowania pacjentów przed i po zabiegu implantacji endoprotezy w aspekcie sprawności fizycznej, czynności w życiu codziennym, dolegliwości bólowych oraz przygotowania do samoopieki po operacji.Materiały i metody: Badania zostały przeprowadzone na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej. Uczestniczyło 80 osób po zabiegu wszczepienia endoprotezy do stawu biodrowego. U badanych za pomocą ankiety własnej oraz skali Barthel zbadano funkcjonowanie po zabiegu wszczepienia endoprotezy do stawu biodrowego. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności χ2, testu Manna-Whitney’a oraz testu Kruskala-Wallisa.Wyniki badań: Na podstawie badań u 98,8% badanych funkcjonowanie po zabiegu wszczepienia endoprotezy uległo poprawie. U 67,5% badanych przed zabiegiem ból utrudniał wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego oraz poruszanie się. Natomiast po wszczepieniu endoprotezy 93,8% ból uległ zmniejszeniu. Wnioski: Funkcjonowanie fizyczne w zakresie poruszania się, oraz wykonywania codziennych czynności po zabiegu wszczepienia endoprotezy do stawu biodrowego uległo poprawie. pl
dc.abstract.en Introduction: Arthritis causes pain that hinders functioning in your everyday life. The disease leads to a reduction in joint mobility and weakens muscle strength, making it impossible in some cases to perform one's profession and so deteriorates the financial situation of the patient and the family.Aim of the thesis: Assessment of how patients functioned before and after hip replacement in terms of their physical fitness, activity in everyday life, pain and preparation for self-care after surgery.Materials and methods: The study was carried out at a systemic mobility rehabilitation department and included 80 people after hip replacement operation. They were interviewedwith the use of the researcher's own survey and the Barthel scale in terms of their functioning after the surgery. The verification of the differences between the variables was done with the use of the Mann-Whitney independence test and the Kruskal-Wallis test.Results: The survey showed improvement of functioning for 98.8% of respondents after hip replacement surgery. For 67.5% of patients before surgery, the pain made it difficult to perform basic activities of daily living and their mobility. However, after hip replacement, 93.8% reported that the pain decreased.Conclusions: Physical functioning in terms of movement, and performing daily activities after hip replacement surgery has improved. pl
dc.subject.pl funkcjonowanie, endoproteza stawu biodrowego, choroba zwyrodnieniowa pl
dc.subject.en functioning, hip replacement, osteoarthritis pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99949-183832 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)