Jagiellonian University Repository

Motywy podejmowania działań społecznych na przykładzie stowarzyszeń działających w Niepołomicach

pcg.skipToMenu

Motywy podejmowania działań społecznych na przykładzie stowarzyszeń działających w Niepołomicach

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.contributor.author Kacprzak, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:49:31Z
dc.date.available 2020-07-26T16:49:31Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207056
dc.language pol pl
dc.title Motywy podejmowania działań społecznych na przykładzie stowarzyszeń działających w Niepołomicach pl
dc.title.alternative Themes of social action for example associations active in Niepołomice pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest poszerzanie wiedzy na temat motywów podejmowania działań społecznych. Zgłębiono tematykę rodzajów bodźców wpływających na zachowania lokalnej społeczności biorącej czynny udział w przedsięwzięciach trzech lokalnych stowarzyszeń. Wyróżniono dwa kluczowe typy motywacji wewnętrzną – podmiot poprzez inicjację aktywności prospołecznej dąży do uzyskania nagród wewnętrznych oraz zewnętrzną – kiedy podmiot pobudzany jest do danego rodzaju pracy przez bodźce zaczerpnięte z zewnątrz.Postawiono dwa główne pytania badawcze: „Który z motywów wywiera większy wpływ na działaczy stowarzyszeń?” oraz „Czy motywy osób po 40roku życia różnią się od motywów młodszych respondentów?”. Pytaniom towarzyszyły dwie hipotezy. Założono, iż motywacja wewnętrzna ma większy wpływ na członków wybranych organizacji. Przewiduję także, że osoby starsze, mające ponad 40 lat będą zmotywowani bardziej przez części składniowe motywacji wewnętrznej.Chcąc odpowiedzieć na pytanie badawcze i zweryfikować hipotezy zaprojektowano badanie, w którym uczestniczyło 60 osób pracujących na rzecz stowarzyszeń w Niepołomicach. W badaniu posłużono się ankietą, składającą się z jednego pytania otwartego, jednego zamkniętego oraz czterech pytań metryczkowych.Uzyskane informacje pozwoliły na wysunięcie wniosku, iż wartości będące składniami motywacji wewnętrznej są kluczowymi w danym procesie decyzyjnym. Zatem wykazano, że hipoteza pierwsza zgadza się z rzeczywistością. Wyniki badań związane z drugą hipotezą, mówiącą o respondentach ze starszego przedziału wiekowego w procesie analizy statystycznej zostały uznane jako nieistotne. Różnice pomiędzy siłą typu motywacji u osób starszych są zbyt małe, by móc jednoznacznie je określić. pl
dc.abstract.en The subject of this work is to raise awareness about the motives for taking social action. Fathomed the subject of types of incentives that affect the behavior of the socially engaged local community. Defined two main types of motivation; internal – entity by initiating pro-social activity aims to achieve internal awards and external - entity is stimulated to a type of work by impulses derived from the outside.Two major research questions was asked: "Which of the motives has a greater impact on the activists ' associations?" and "Are the motives of the 40year old people different from the motives of younger respondents?". Questions were accompanied by two hypotheses. It was assumed that intrinsic motivation has a greater impact on members of selected organizations. I predicted also that the elderly, will be motivated more by intrinsic motivation.To answer the research question and verify hypotheses designed study which was attended by 60 people working for associations in Niepołomice . The study are used survey which had one open questions, one closed and four imprint questions.The information allowed to draw a conclusion that the values that are syntaxes internal motivation are key in the decision-making process. It demonstrated that the first hypothesis agrees with reality. The test results associated with the second hypothesis , speaking of respondents from the older age group in the statistical analysis were considered as irrelevant . The differences between the strength of the type of motivation among the elderly are too small to be able to uniquely identify them. pl
dc.subject.pl MOTYWACJA - PROSPOŁECZNOŚĆ - SPOŁECZEŃSTWO – STOWARZYSZENIE pl
dc.subject.en MOTIVATION - PROSOCIAL - SOCIETY - ASSOCIATION pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99913-164243 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)