Jagiellonian University Repository

Zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim

pcg.skipToMenu

Zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.contributor.author Hasiak, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:47:33Z
dc.date.available 2020-07-26T16:47:33Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207025
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim pl
dc.title.alternative Crisis management in the local government unit at the provincial level pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Hasiak, Monika (2015), Zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim. Praca magisterska pod kierunkiem dr Halszki Kurleto, Kraków: Instytut Spraw Publicznych, UJ, 75s., 47 poz. bibl., 20 rys., 1 aneks+2 tabela.Temat pracy magisterskiej - Zarządzanie kryzysowe w jednostce samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim- opiera się na hipotezie, że ludzie wiedzą czym jest zarządzanie kryzysowe, oraz że czują się bezpiecznie na terenie województwa. Celem pracy jest przedstawienie na czym polega zarządzanie kryzysowe na terenie województwa, kto za nie odpowiada, oraz opis instytucji, które zajmują się realizacją zadań z tego zakresu. W części badawczej przeprowadzonej za pomocą kwestionariusza ankiety wśród grupy 500 osób, zostały zadane pytania odnośnie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, kto za nie odpowiada na terenie województwa, a także tego co rozumieją pod pojęciem bezpieczeństwa i czy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.Postawiona teza, ma swoje potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach, ludzie w zdecydowanej większości wiedzą czym jest zarządzanie kryzysowe, oraz czyją się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. pl
dc.abstract.en Hasiak, Monika (2015) Crisis management in the local government unit at the provincial level. Master's Thesis under the direction of dr Halszka Kurleto, Krakow: Institute of Public Affairs, Jagiellonian University, 75pages, 47 pos. refs., 20 fig., 1 annex + 1 table.Thesis - Crisis management in the local government unit at the provincial level- is based on the hypothesis that people know what it is crisis management, and that they feel safe in the region. The aim of the study is to present what is crisis management in the province, who was responsible, and a description of institutions that deal with the implementation of tasks in this field.In the research conducted by me using a questionnaire among a group of 500 people, they were asked questions about knowledge of disaster management, who was responsible for the province, as well as what they understand by the term safety and whether they feel safe in the place of residence.Placed by me thesis is confirmed by studies, the vast majority of people know what it is crisis management, and secure in whose place of residence. pl
dc.subject.pl Kryzys, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe, system zarządzania kryzysowego, planowanie, zapobieganie, realizacja, odbudowa, województwo, wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. pl
dc.subject.en Crisis,crisis situation, crisis management, crisis management system, planning, preparation, realization, restoration, province,province governor, Provincial Crisis Management Team, Provincial Crisis Management Center . pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99879-184525 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)