Jagiellonian University Repository

Sposób radzenia sobie systemu rodzinnego z utratą. Studium przypadków kobiet po śmierci rodzica

pcg.skipToMenu

Sposób radzenia sobie systemu rodzinnego z utratą. Studium przypadków kobiet po śmierci rodzica

Show full item record

dc.contributor.advisor Wasilewska, Monika [SAP11015433] pl
dc.contributor.author Kasperowicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:47:21Z
dc.date.available 2020-07-26T16:47:21Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207022
dc.language pol pl
dc.title Sposób radzenia sobie systemu rodzinnego z utratą. Studium przypadków kobiet po śmierci rodzica pl
dc.title.alternative Family's way of coping with the loss. The study of cases of women after the loss of their parent pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska dotyczy analizy sposobów radzenia sobie systemów rodzinnych z utratą bliskiego członka. W badaniu wzięło udział dziewięć kobiet między 20. a 30. rokiem życia, które przeżyły śmierć rodzica – matki lub ojca. Badania odbywały się w paradygmacie jakościowym ze względu na ich delikatną tematykę. Składały się one z części genogramu i wywiadu, które miały na celu wykazanie przekazów międzypokoleniowych i charakterystyki relacji między członkami. Ponadto wywiad stanowił próbę zaobserwowania podejmowanych strategii radzenia sobie ze śmiercią, w tym także zjawiska parentyfikacji. Kolejny etap badania związany był z uzupełnianiem testów psychologicznych, takich jak: Kwestionariusz Relacji z Rodzicami, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (Coping Inventory for Stressful Situations, CISS) oraz Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Coping Orientations to Problems Experienced – COPE). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące charakterystyki stosowanych strategii radzenia sobie ze stratą, uwzględniających płeć nieżyjącego rodzica, a także sprawdzenia, czy parentyfikacja jest sposobem na radzenie sobie z utratą bliskiej osoby. Rezultaty badań wykazały jakoby parentyfikacja była próbą radzenia sobie rodzica z utratą męża lub żony. Ponadto zaobserwowano pewną tendencję do przejawiania zadaniowego stylu radzenia sobie kobiet po stracie ojca, a emocjonalnego po stracie matki. Należy zaznaczyć, że wyniki zostały opracowane na podstawie niewielkiej próby dziewięciu osób i nie mogą być przenoszone na rzeczywistość. Celem szerszej interpretacji, należałoby przeprowadzić ponowne badania z uwzględnieniem liczniejszej grupy badanych. pl
dc.abstract.en The objective of my thesis has been to analyse how family systems cope with the loss of a loved one. This thesis concerns the analysis of family systems in their way to cope with loss of loved one.) The studies have involved nine women between the age of 20 and 30, surviving the death of a parent – mother or father. Thesis has been conducted in the paradigm of qualitative research because of its sensitive subject matter. They consisted of the parts of genogram and interview, which aimed to show transfers between the intergenerational transmissions and the relationships between its members. In addition, the interview is an attempt to observe the strategies taken to cope with death, including the phenomenon of parentification. The next stage of the study is associated with filling in psychological tests, such as: Kwestionariusz Relacji z Rodzicami, Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Coping Orientations to Problems Experienced (COPE). An attempt has been made to answer research questions concerning the characteristics of the applied strategies for coping with loss, taking into account the sex of the dead parent. It has also been considered whether parentification is a way of coping with the loss of the loved one. The results of the research show that parentification is as an attempt for a parent to cope with the loss of husband or wife. In addition, the following tendency has been observed: women adopt task coping-style after the loss of their father, and the emotional one– after the loss of their mother. It should be noted that the results are based on a small sample of nine persons and may not be transferred to reality. In the aim of deeper interpretation, it would be necessary to carry out the research again with regard to number of groups of the test persons including a bigger number of people tested. pl
dc.subject.pl system rodzinny, przekaz międzypokoleniowy, żałoba, strata rodzica, parentyfikacja, sposoby radzenia sobie ze stresem pl
dc.subject.en family system, transgenerational transmission, mourning, the loss of a parent, ways of coping with stress pl
dc.contributor.reviewer Wasilewska, Monika [SAP11015433] pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99876-111990 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)