Jagiellonian University Repository

Kompetencje intrapersonalne i asertywność w zawodzie dyrektora szkoły

pcg.skipToMenu

Kompetencje intrapersonalne i asertywność w zawodzie dyrektora szkoły

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Korejba, Antonina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:46:20Z
dc.date.available 2020-07-26T16:46:20Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207006
dc.language pol pl
dc.title Kompetencje intrapersonalne i asertywność w zawodzie dyrektora szkoły pl
dc.title.alternative Intrapersonal competences and assertiveness in school headmaster profession pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy są kompetencje intrapersonalne i asertywność w zawodzie dyrektora szkoły. Głównym celem pracy jest poznanie opinii dyrektorów szkół na temat posiadanych przez nich kompetencji intrapersonalnych, stopnia asertywności oraz pracy nad własnym rozwojem w tym zakresie. Przedmiotem badań jest wiedza dyrektorów szkół dotycząca takich zagadnień jak kompetencje intrapersonalne oraz asertywność. Badanie miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytania: „w jaki sposób kompetencje intrapersonalne wiążą się pracą dyrektora szkoły?”, oraz „w jaki sposób asertywność wiąże się z pracą dyrektora szkoły?”. Zdobycie informacji niezbędnych do sformułowania wniosków i rekomendacji było możliwe dzięki wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego.Pracę można podzielić na dwie części: - teoretyczną, opisującą zagadnienia związane z zarządzaniem, zarządzaniem w sektorze publicznym, zarządzaniem w edukacji, kompetencjami dyrektora szkoły, kompetencjami intrapersonalnymi oraz asertywnością,- badawczą, w której zawarte zostały informacje dotyczące celu, przedmiotu i charakterystyki przeprowadzonych badań oraz opis metody i analiza wskaźników do hipotez. Następnie dokonano analizy i interpretacji wyników badań, sformułowano wnioski.Praca jest próbą wskazania właściwego dla dyrektorów szkół kierunku rozwoju indywidualnego, za jakie autor uznaje rozwój kompetencji intrapersonalnych i asertywności. Poprzez dokonanie analizy literatury i wyników badań wykazuje, jak istotny jest rozwój wymienionych umiejętności w zawodzie dyrektora szkoły. pl
dc.abstract.en The topic of following paper is intrapersonal competences and assertiveness in school headmaster profession. The main objective of paper is to know headmasters opinion about key competences they should have, intrapersonal competences they have, assertiveness degree and activity in their own development in that areas. The object of the research is knowledge of headmasters concerning such issues as intrapersonal competences and assertiveness.The study aimed to answer the following question: “how intrapersonal competences relate to the work of the headmaster?” and “how assertiveness relate to the work of the headmaster?”. Gaining the information needed to formulate conclusions and recommendations was made possible by using the method of diagnostic survey. The master thesis can be divided into two parts:- theory, describing the issues related to management, management in the public sector, educational management, competences of headmaster, intrapersonal competences and assertiveness,- research, which contains information about the purpose, objective and characteristics of the study, the description of the methods and analysis of indicators to hypotheses. Then the analysis and interpretation of research results, conclusions were drawn.Paper tries to point out the idea of intrapersonal competences development as proper for headmasters individual development. Selective review of literature and research results is focused on show how useful that competences can be in headmasters profession. pl
dc.subject.pl ASERTYWNOŚĆ – KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY – KOMPETENCJE INTRAPERSONALNE – ZARZĄDZANIE W EDUKACJI pl
dc.subject.en ASSERTIVENESS – SCHOOL HEADMASTER COMPETENCES – INTRAPERSONAL COMPETENCES – MANAGEMENT OF EDUCATION pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99859-182908 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)