Jagiellonian University Repository

Instytucja przejścia zakładu pracy w kontekście unijnego i krajowego prawa pracy

pcg.skipToMenu

Instytucja przejścia zakładu pracy w kontekście unijnego i krajowego prawa pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Świątkowski, Andrzej [SAP11005135] pl
dc.contributor.author Styczeń, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:45:11Z
dc.date.available 2020-07-26T16:45:11Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206988
dc.language pol pl
dc.title Instytucja przejścia zakładu pracy w kontekście unijnego i krajowego prawa pracy pl
dc.title.alternative The institution of the transfer of undertaking in the context of the european and polish labour law system. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu instytucji przejścia zakładu pracy w oparciu o przepisy Dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów oraz przepisy prawa krajowego, w szczególności w art. 23.1 Kodeksu pracy. W początkowej części omówiono podstawowe pojęcia dotyczące przejścia zakładu pracy tj. pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy oraz części zakładu pracy. W kontekście regulacji unijnych transfer zakładu pracy analizowany jest przez pryzmat istotnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, określających przesłanki decydujące o jego zaistnieniu. W szczególności rozważany jest sposób ujęcia przesłanki utrzymania tożsamości zakładu pracy po dokonaniu przekształceń reorganizacyjnych. W przypadku regulacji krajowych, zasadniczy cel pracy stanowi wskazanie jak transfer zakładu pracy wpływa na obie strony stosunku pracy oraz przedmiotowo rozumiany zakład pracy. Wobec powyższego prezentowane są m.in. podstawy prawne przejścia zakładu pracy, zasady odpowiedzialności pracodawców (dotychczasowego i nowego) za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy przejmowanych pracowników, obowiązki pracodawcy wobec pracowników czy uprawnienia z jakich skorzystać może pracownik w przypadku przekształceń reorganizacyjnych jego zakładu pracy. W kwestii metodyki pracy, opiera się ona na analizie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego, poszerzonej o wybrane tezy prezentowane w literaturze przedmiotu. W ten sposób możliwym staje się zaakcentowanie praktycznego aspektu omawianej instytucji, stanowiącej w dobie wysokiej konkurencyjności pracodawców jedną z podstawowych gwarancji ochrony trwałości stosunku pracy. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to present the institution of the transfer of undertaking both in the european (Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses) and polish legal system (in particular § 23.1 of the Polish Labour Code). In the first part of the work the author presents the basic concepts of the transfer of undertaking i.e. an employee, an employer, a workplace (undertaking/business) and a part of the workplace (undertaking/business). In the context of EU regulations, the transfer of the workplace is discussed in the light of important judgments of the Court of Justice of the European Union that specify the conditions, necessary to constitute the transfer. Especially, the thesis focuses on the condition of retaining identity of undertaking/business after process of transfer. In the case of national regulations the principal aim of the study is to identify how the transfer of undertakig affects both sides of the employment relationship and objectively understood workplace. Consequently, the work discusses the legal basis of the transfer, the liability of employers for liabilities related to labour relations, the employer's obligations arising from the transfer of the undertakig/business and rights that employees in the event of a workplace reorganization.In terms of methodology of the dissertation, it is based on the analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Court of Poland, with contributions from the selected subject literature. In such way it became possible to emphasize the practical aspect of the institution, that became one of the most fundamental safeguards to protect employment relationships in the era of highly competitive employers. pl
dc.subject.pl przejście zakładu pracy, pracodawca, pracownik, zakład pracy, część zakładu pracy, prawa pracowników, dyrektywa 2001/23. pl
dc.subject.en the transfer of the undertaking or business, part of the undertaking or business, the transferor, the transferee, directive 2001/23, individual employees’rights, colective rights, employer, employee, workplace. pl
dc.contributor.reviewer Baran, Krzysztof [SAP11012336] pl
dc.contributor.reviewer Świątkowski, Andrzej [SAP11005135] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99840-112737 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)