Jagiellonian University Repository

Analiza problematyki pracowników 50+ na rynku pracy

pcg.skipToMenu

Analiza problematyki pracowników 50+ na rynku pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Strzępek, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:42:20Z
dc.date.available 2020-07-26T16:42:20Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206947
dc.language pol pl
dc.title Analiza problematyki pracowników 50+ na rynku pracy pl
dc.title.alternative Analysis of 50+ workers’ issues in the labor market pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia temat aktywnych zawodowo pracowników 50+, analizując ich możliwości rozwoju oraz wpływ na proces transferu wiedzy w przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano pokolenie 50+ na podstawie analizy ograniczeń i mocnych stron starzejącego się człowieka. Omówiono istniejące problemy demograficzne na terenie wybranych państw Unii Europejskiej oraz Polski wraz z podjętymi rozwiązaniami z zakresu aktywizacji zawodowej pracowników 50+ oraz działaniami łagodzącymi skutki starzenia się społeczeństwa. Podjęto temat zarządzania wiekiem jako rozwiązania wspierającego rozwój potencjału starszych pracowników w przedsiębiorstwie oraz możliwości wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w kontekście transferu wiedzy w organizacji. Całość analizy sytuacji pracowników 50+ przeprowadzono w oparciu o raporty, podręczniki i artykuły dostępne w Internecie. pl
dc.abstract.en The master’s thesis presents the topic of active 50+ workers, analyzing their opportunities for development and influence on the process of knowledge transfer in the company. The 50+ generation was characterized basing on constraints and strong points of an aging man. Existing demographical problems in selected European countries and Poland with solutions related to professional activation of workers and aging population was discussed. The conception of age management as the solution supporting workers’ potential and development with all the opportunities of using 50+ workers’ knowledge and experience in the context of knowledge transfer in organization was taken. The entire analysis of the situation of 50+ workers was carried out on the basis of reports, handbooks and articles available on the Internet. pl
dc.subject.pl pracownicy 50+ – starzenie się społeczeństwa – transfer wiedzy – zarządzanie wiekiem pl
dc.subject.en 50+ workers – age management – aging population – knowledge transfer pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99798-129719 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)