Jagiellonian University Repository

Sposoby i formy promocji produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych

pcg.skipToMenu

Sposoby i formy promocji produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.contributor.author Onik, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:40:09Z
dc.date.available 2020-07-26T16:40:09Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206913
dc.language pol pl
dc.title Sposoby i formy promocji produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych pl
dc.title.alternative Methods and forms of promotion of products and services Malopolska social enterprises pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy, jest ukazanie różnorodności oraz charakterystyka sposobów i form promocji produktów i usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych.Promocja to jeden z podstawowych sposobów komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, od jej jakości zależy wizerunek firmy i skuteczność sprzedaży oferowanych produktów i usług.Sposoby i formy promocji zbadano na przykładzie działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu ARES- Etap I.Realizacja zagadnienia była możliwa dzięki analizie i interpretacji danych zastanych dotyczących przedsiębiorstw społecznych, literatury dotyczącej promocji, wywiadu z przedstawicielami badanej instytucji oraz badań ankietowych dotyczących atrakcyjności jednej z inicjatyw promocyjnych.Badania potwierdziły, iż inicjatywy podejmowane w ramach projektu wyraźnie wspomagają promocję produktów i usług przedsiębiorstw społecznych z terenu Małopolski. Zyskują one większą popularność, prestiż i chętniej podejmują w przyszłości działania promocyjne. pl
dc.abstract.en The aim is to show the diversity and characteristics of the ways and forms of promotion of products and services Malopolska social enterprises.The promotion is one of the main ways of communication with market, from its as-COMPONENTS depends on the company's image and sales performance of our products and services.The methods and forms of promotion were examined on the example of the activities carried out by the Regional Social Policy Centre in Krakow as part of ARES- Stage I.Implementation issues was possible thanks to the analysis and interpretation of existing data on social enterprises, the literature on promotion, interview with representatives of audited institutions and surveys on the attractiveness of one of the promotional initiatives.Studies have confirmed that the initiatives taken within the framework of the project clearly supports the promotion of products and services for social enterprises from Małopolska. They are gaining in popularity, prestige and willing to take in future promotional activities. pl
dc.subject.pl EKONOMIA SPOŁECZNA- PROMOCJA- PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE pl
dc.subject.en SOCIAL ECONOMY- PROMOTION- SOCIAL ENTERPRISES pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99756-167020 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)