Jagiellonian University Repository

"Prywatne ubezpieczenia zdrowotne"

pcg.skipToMenu

"Prywatne ubezpieczenia zdrowotne"

Show full item record

dc.contributor.advisor Jarzębiński, Marek [SAP11016144] pl
dc.contributor.author Dąbrowska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:39:50Z
dc.date.available 2020-07-26T16:39:50Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206908
dc.language pol pl
dc.title "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne" pl
dc.title.alternative Private health insurance pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest analiza prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako rozwiązania nowatorskiego na polskim rynku. Omówiono proces oceny ryzyka, zjawiska związane z realizacją ochrony ubezpieczeniowej, takie jak pokusa nadużycia, selekcja negatywna, indukcja popytu. Zdefiniowano i scharakteryzowano różne rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych, ilustrując wywód odwołaniem do praktyki ich funkcjonowania w wielu państwach UE. Zaprezentowano oferty, z których mogą skorzystać Polacy i dokonano ich oceny. Zawarto także analizę techniczną rynku ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2008-2013. Przedstawiono m.in. informacje na temat dynamiki wzrostu liczby ubezpieczonych, składek, wypłaconych odszkodowań, kosztów, rentowności. Wykorzystano przede wszystkim dane KNF, PIU, GUS oraz Insurance Europe. W przygotowaniu pracy, w celu uwzględnienia specyfiki jej przedmiotu, pomocne były publikacje z zakresu ubezpieczeń, finansów, ekonomii zdrowia, medycyny ubezpieczeniowej, zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to analysis of private health insurance as an innovative solution on polish market. The process of evaluate of risk and phenomena related to realization of insurance protection, such as moral hazard, negative selection and induced demand are elaborated. This work contains definitions and characteristics of different types of insurance with practical examples related to functioning of health insurance in many countries of EU. Offerts which are directed to Poles are presented. This thesis also includes technical analysis of private health insurance market in 2008-2013 (dynamics of growth of the number of insured people, contibutions, damages, costs, profitability). The data of Polish Financial Supervision Authority, Polish Insurance Association, Central Statistical Office and Insurance Europe are used. In order to take into consideration the specificity of problem, publications connected with the theory of insurance, finance, health economics, insurance medicine, management in healthcare and public health were very helpful during writing this work. pl
dc.subject.pl prywatne ubezpieczenia zdrowotne pl
dc.subject.en private health insurance pl
dc.contributor.reviewer Jarzębiński, Marek [SAP11016144] pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99750-126840 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)