Jagiellonian University Repository

Negocjacje jako jedna z form dialogu społecznego w organizacji

pcg.skipToMenu

Negocjacje jako jedna z form dialogu społecznego w organizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.contributor.author Gałuszka, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:37:20Z
dc.date.available 2020-07-26T16:37:20Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206869
dc.language pol pl
dc.title Negocjacje jako jedna z form dialogu społecznego w organizacji pl
dc.title.alternative Negotiations as one of forms of a social dialogue in an organization. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Dialog to forma komunikacji, pozwalająca na wymianę zdań przynajmniej między dwoma osobami, natomiast dialog społeczny to całokształt relacji pomiędzy partnerami społecznymi danej organizacji. Celem pracy licencjackiej jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie formy przyjmuje dialog społeczny. W niniejszej pracy posłużono się metodą jakościową opartą na narzędziu badawczym, jakim jest pół ustrukturyzowany wywiad indywidualny przeprowadzony wśród grona pedagogicznego w liczbie pięciu respondentów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie. W procesach dialogu społecznego, który występuje wśród nauczycieli i dyrekcji II LO w Chrzanowie dochodzi do konsensusu. Pomimo różnicy zdań i przyjmowanych stanowisk jest on rezultatem negocjacji i obopólnych, wypracowanych akceptacji. Najczęściej występującą formą dialogu społecznego w wyżej wymienionej organizacji są negocjacje, ale również występuje forma konsultacji i wymiany informacji. pl
dc.abstract.en Dialogue is a form of communication, that allows to exchanges between at least two people, instead social dialogue is an aggregate of relationship between social partners in a given organization. The purpose of this Bachelor Thesis is to find an answer to the question what forms does the social dialogue assume.In the following Thesis there was used a qualitative measure based on a research instrument which is a half-structured, individual interview carried out among five members of the teaching staff in II High School of Chrzanów.During processes of social dialogue, which appears amid teachers and management of II High School of Chrzanów, there comes to reaching a consensus. Despite difference of opinions and assuming stands, it is a result of negotiations and mutual, elaborated approvals. The most frequent form of social dialogue in mentioned organization are negotiations, but there also appear forms of consultations and exchanging information. pl
dc.subject.pl DIALOG SPOŁECZNY – KONSULTACJE – NEGOCJACJE – NAUCZYCIEL – II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE pl
dc.subject.en SOCIAL DIALOGUE – CONSULTATIONS – NEGOTIATIONS – TEACHER – II HIGH SCHOOL pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99707-165300 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)