Jagiellonian University Repository

Bydgoszcz - małe, duże miasto, w opinii jej młodych mieszkańców

pcg.skipToMenu

Bydgoszcz - małe, duże miasto, w opinii jej młodych mieszkańców

Show full item record

dc.contributor.advisor Banaś, Monika [SAP11017781] pl
dc.contributor.author Bielińska, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:36:34Z
dc.date.available 2020-07-26T16:36:34Z
dc.date.submitted 2015-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206857
dc.language pol pl
dc.title Bydgoszcz - małe, duże miasto, w opinii jej młodych mieszkańców pl
dc.title.alternative Bydgoszcz - small, big city, in the opinion of the young people pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest miasto Bydgoszcz – stolica administracyjna województwa kujawsko-pomorskiego. Praca składa się zarówno z części teoretycznej jaki i praktycznej, obejmuję trzy rozdziały. Informację do pracy zaczerpnięte zostały z tradycyjnych materiałów książkowych takich jak przewodniki, biuletyny, opierałam się także na nowoczesnych technologiach czerpiąc informację z oficjalnych stron internetowych dotyczących interesującej mnie tematyki. Pierwszy rozdział wyjaśnia pochodzenie nazwy Bydgoszcz oraz przedstawia najważniejsze wydarzenia dotyczące historii miasta, od czasów jego założenia, nadania praw miejskich, poprzez okres przedwojenny, wojenny i powojenny, aż do współczesności. Drugi rozdział ukazuje potencjał miasta Bydgoszczy. Zaprezentowane są w nim ważniejsze atrakcje turystyczne miasta oraz imprezy kulturalne oraz sportowe odbywające się w Bydgoszczy. W tej części pracy opisane zostały firmy które funkcjonowały/funkcjonują w mieście i przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta. Trzeci rozdział to część badawcza. Została ona oparta na ankietach, przeprowadzonych na osobach związanych z tym miastem, mieszkających w nim przez okres minimum 10 lat. Przedział wiekowy tych osób, to 24-34 lata. Ankieta miała pomóc wyjaśnić dlaczego Bydgoszcz mimo iż jest dużym miastem to jego popularność, na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej, jest jeszcze nieadekwatna w stosunku to tego co miasto jest w stanie i może zaoferować. Praca miała pomóc odnaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego tak się dzieję? Bydgoszcz oferuję całkiem sporo zarówno mieszkańcom jak i osobom przyjezdnym, ale czy gdzieś tkwi jakiś błąd, że miasto nie jest w stanie odpowiednio wykorzystać swojego potencjału. Przeprowadzone badania potwierdziły tezę dotyczącą mentalności mieszkańców Bydgoszczy, okazało się, że rzeczywiście czasami bydgoszczanom brakuje silnej więzi z miastem. Wykonane przeze mnie badania dają jednak nadzieję na rozwój i promocję Bydgoszczy, być może nie w tym momencie, ale za jakiś czas. Ankieta pokazała, że wśród młodych osób związanych z miastem, jest całkiem spory procent osób które zauważają potencjał Bydgoszczy. To pozwala wierzyć, że nadejdzie czas na pokazanie szerszemu gronu tego potencjału i przekonanie tych, którzy w miasto nie wierzą, że jednak warto dać Bydgoszczy szansę. pl
dc.abstract.en The theme of the work is the city of Bydgoszcz - the administrative capital of the Kujawsko-Pomorskie. The work consists both of theoretical and practical which includes three chapters. Information for work are taken from traditional materials such as guide books, newsletters, also based on modern technologies drawing on information from official websites.The first chapter explains the origin of the name Bydgoszcz and presents the most important events on the town's history, from the time of its foundation, civic rights, through the period of pre-war, war and post-war until the present day. The second section shows the potential of the city of Bydgoszcz. Presented are the major tourist attractions and cultural and sporting events held in Bydgoszcz. In this part of the work described companies that operate / function in the city and contributed to the economic development of the city. The third chapter is part of the research. It was based on surveys carried out on people associated with the city, living in it for a minimum period of 10 years. The age range of these people is 24-34 years. The survey aimed to help explain why Bydgoszcz although it is a large city is its popularity, the arena nationwide and internationally, is still inadequate compared it to what the city is able and can offer. The work was to help find the answer to the question: Why is this happening? Bydgoszcz offer quite a bit of both residents and individuals to visitors, but is somewhere lies a problem that the city is not able to adequately exploit their potential.The study confirmed the thesis about the mentality of the inhabitants of Bydgoszcz, it turned out that, indeed, sometimes bydgoszczanom lacks strong ties with the city. They made by me but research gives hope for the development and promotion of Bydgoszcz, perhaps not at this point, but for some time. The survey showed that among young people associated with the city, it is quite a high percentage of people who notice potential Bydgoszcz. It allows you to believe that it's time to show a wider group of potential and conviction of those who, in town do not believe that it is worth to give Bydgoszcz chance. pl
dc.subject.pl miasto, Bydgoszcz, opinia, młodzi, mieszkańcy, wydarzenia, potencjał pl
dc.subject.en city, Bydgoszcz, opinion, young people, citizens, events, potential pl
dc.contributor.reviewer Paleczny, Tadeusz [SAP11010744] pl
dc.contributor.reviewer Banaś, Monika [SAP11017781] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99694-166141 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy kulturoznawstwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)