Jagiellonian University Repository

Borysławsko - Drohobyckie zagłębie naftowe w utworach Iwana Franki i Stefana Kowaliwa

pcg.skipToMenu

Borysławsko - Drohobyckie zagłębie naftowe w utworach Iwana Franki i Stefana Kowaliwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Wawrzonek, Michał [SAP11019198] pl
dc.contributor.author Andrushkiv, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:35:13Z
dc.date.available 2020-07-26T16:35:13Z
dc.date.submitted 2015-09-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206836
dc.language pol pl
dc.title Borysławsko - Drohobyckie zagłębie naftowe w utworach Iwana Franki i Stefana Kowaliwa pl
dc.title.alternative Boryslav-Drohobych Oil Field in the Writings of Ivan Franko and Stefan Kovaliv pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zasadniczym przedmiotem badań niniejszej pracy jest charakterystyka rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej Borysławsko-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego w czasach monarchii austro-węgierskiej, tj. w latach 1867–1914. Została ona przeprowadzona przede wszystkim w oparciu o zestawienie rzeczywistości borysławskiego zagłębia naftowego ze światem przedstawionym w utworach Iwana Franki i Stepana Kowaliwa.Praca składa się ze wstępu oraz trzech głównych rozdziałów, a także z zakończenia i dwóch streszczeń (w języku ukraińskim i angielskim). We wstępie przedstawiony został zwięźle temat i cel pracy. Rozdział pierwszy został poświęcony omówieniu motywacji twórczych i źródeł, z jakich korzystał Iwan Franko opisując warunki życia i pracy borysławskich robotników w swoim cyklu opowiadań zatytułowanym Borysław. Możemy także zapoznać się z informacjami dotyczącymi życia i twórczości mniej znanego ukraińskiego pisarza ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku, Stepana Kowaliwa.W drugim rozdziale zarysowano pokrótce historię rozwoju borysławskiego przemysłu naftowego i wosku ziemnego, jego początków i wybranych przełomowych dat, związanych głównie z problemami mieszkańców zagłębia w drugiej połowie XIX wieku. W szczególności, opisane zostały warunki życia i pracy chłopów-robotników, zarówno tych, którzy jako jedni z pierwszych zajmowali się zbieraniem ropy z kałuż i rzeki Tyśmienicy (tzw. łebaków), jak i pracowników kopalń w okresie wielkiego galicyjskiego „boomu” naftowego. Przedstawiono ewolucję nastrojów społecznych towarzyszących procesowi urbanizacji i rozwoju przemysłu naftowego i wosku ziemnego, jak również stosunku prostych robotników do tonącej w bogactwie magnackiej klasy w „Galicyjskiej Kalifornii”. W ostatnim rozdziale rzeczywistość ogarniętego „gorączką naftową” borysławsko-drohobyckiego zagłębia drugiej połowy XIX wieku skonfrontowano z obrazem przedstawionym w wybranych utworach Iwana Franki i Stefana Kowaliwa, którzy jako pierwsi wprowadzili do literatury ukraińskiej tematykę robotniczą, mając na celu obronę interesów robotników i mieszkańców zagłębia borysławskiego. Skupiono się m.in. na analizie dzieł takich jak Borysław się śmieje czy Boa constrictor autorstwa Franki, jak również przepełnionych nieco bardziej drastycznymi i niekiedy brutalnymi obrazami rzeczywistości przedstawionymi w opowiadaniach z cyklu Obrazki galicyjskiej Kalifornii autorstwa Kowaliwa. pl
dc.abstract.en The main subject of this work is to represent and analyze the social, political and economic realities of the Boryslav-Drohobych oil basin during the times of the Austro-Hungarian Empire. i.e. in the years 1867–1914. It is carried out mainly by collating the historical views with the compositions of two Ukrainian writers, Ivan Franko and Stefan Kowaliw. The thesis comprises the introduction, three main chapters, conclusion as well as two summaries (in Ukrainian and English). The introduction briefly elucidates the thesis topic. The first chapter is dedicated to study motivation and theoretical sources addressed by Ivan Franko when describing social conditions of the Boryslav working class in his series Boryslav. This chapter also provides the information about life and work of an underrated and little-known writer of the last quarter of 19th century, Stefan Kovaliv.The second chapter highlights the history of petroleum and ozokerite industry development in Boryslav, its beginnings and the most decisive moments mainly from the working class point of view. In particular, the working and living conditions are described with reference to both the first people, which were gathering oil from the water surface and carrying it around in buckets – the so-called ‘lybaky’, as well as the oil industry workers promptly after the real oil boom in Galicia. The evolution of social attitudes accompanying the systematic urbanization and forced industrialization of the ‘Galician California’ are investigated, with a special emphasis on the adversarial relations between the hard-working class and the joyously living in splendor society of the capitalistic entrepreneurs.Within the last chapter the reality of the Boryslav-Drohobych oil basin, which in the second half of the 19th century descended into the real ‘oil rush’, is confronted with the reality depicted in the Ivan Franko’s and Stepan Kovaliv’s selected compositions. Both writers enriched the Ukrainian literature with the topic of working class labour in conditions of fierce exploitation; being so talented, they managed to show all the extent of social and economic processes that influenced the fate of Boryslav’s citizens and peasants of all the neighboring villages. Two the most famous stories by Franko, i.e. Boryslav Laughs and Boa Constrictor, as well as the Pictures of Galician California by Kowaliw, are analyzed and briefly discussed. pl
dc.subject.pl Iwan Franko, Stefan Kowaliw, Borysław, Kalifornia Galicyjska, Ozokeryt pl
dc.subject.en Ivan Franko, Stefan Kovaliv, Boryslav, Galician California, Ozokerite pl
dc.contributor.reviewer Kich-Masłej, Olga [SAP11016305] pl
dc.contributor.reviewer Wawrzonek, Michał [SAP11019198] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99669-142411 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ukrainoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)