Jagiellonian University Repository

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

pcg.skipToMenu

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Show full item record

dc.contributor.advisor Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.contributor.author Dorda, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:33:29Z
dc.date.available 2020-07-26T16:33:29Z
dc.date.submitted 2015-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206809
dc.language pol pl
dc.title Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego pl
dc.title.alternative revision annual charge for the perpetual usufruct pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu przedstawienie procedury dostosowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do rzeczywistej wartości nieruchomości. Postępowanie w tej sprawie ma charakter mieszany, w której stosuje się instytucje z prawa administracyjnego, jak i z prawa cywilnego. Pierwszy etap postępowania ma na celu ustalenie nowej opłaty pomiędzy właścicielem nieruchomości a użytkownikiem wieczystym. Jeżeli zakończy się niepowodzeniem, to w następnym etapie dochodzi do weryfikacji opłaty przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Sprzeciw od orzeczenia SKO wyłącza je z obrotu prawnego i uruchamia postępowanie przed sądem cywilnym. Brak tutaj alternatywy dla rozwiązania sporu między zainteresowanymi stronami, gdyż w świetle aktualnych przepisów wyłącznie SKO jest uprawnionym organem do rozstrzygania tychże sporów. pl
dc.abstract.en This study aims to present the procedure for adjusting the annual fee for perpetual usufruct to the actual value of the property. Proceedings in this case has a hybrid character, which uses the institutions of administrative law, as well as with civil law. The first stage of the procedure is to establish a new charge between a property owner and perpetual usufructuary. If it fails, then the next stage comes to verification fee before the Local Government Appeals Board. Opposition to the decision of local government appeals board excludes them from the legal system and starts the proceedings in a civil court. There is no alternative to resolving the dispute between the parties, because in light of current regulations local government appeals board is only legitimate authority for resolution of such disputes. pl
dc.subject.pl aktualizacja, opłata roczna, użytkowanie wieczyste, spór, SKO, ustawa o gospodarce nieruchomościami pl
dc.subject.en revision, annual charge, perpetual usufruct, litigation, local government appeals board, the law of real estate management pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99641-142361 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)