Jagiellonian University Repository

Kompetencje menedżera a kompetencje lidera

pcg.skipToMenu

Kompetencje menedżera a kompetencje lidera

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Pirowska-Skulska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:27:06Z
dc.date.available 2020-07-26T16:27:06Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206709
dc.language pol pl
dc.title Kompetencje menedżera a kompetencje lidera pl
dc.title.alternative The competences of a manager versus the competences of a leader pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podjęta w pracy problematyka kompetencji kadry zarządzającej w organizacjach, menedżerów i liderów, ma istotne znaczenie we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Aby organizacja mogła osiągnąć swój cel sprawnie i skutecznie, konieczne jest nią kompetentne zarządzanie. Niniejsza praca podzielona została na część teoretyczną i część badawczą. W pierwszym rozdziale pracy, przedstawione zostały ogólne pojęcia kompetencji oraz wybrane rodzaje kompetencji. W rozdziale tym opisano również, proces zarządzania kompetencjami zawodowymi. W ostatniej części rozdziału pierwszego, przedstawiono wybrane metody diagnozy i rozwoju kompetencji.Rozdział drugi poświęcony został, szczegółowemu omówieniu kompetencji menedżera oraz kompetencji lidera, wymieniono również różnice miedzy nimi występujące. Ostatnim elementem tego rozdziału jest scharakteryzowanie wybranych klasyfikacji stylów kierowania.W rozdziale trzecim skupiono się na opisie celu i przedmiotu badań, określono problem badawczy i hipotezy. Opisano obszar badawczy, czyli charakterystykę wybranej losowo próby badawczej. Dokonano również przedstawienia technik i metod badawczych, wykorzystanych do przeprowadzenia badań.Na rozdział czwarty składa się szczegółowa analiza przeprowadzonych ankiet, przedstawienie wyników badań w formie opisowej jak i w postaci wykresów i tabel. Rozdział ten zakończono wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań. Odpowiedziano na zadany problem badawczy, oraz zweryfikowane zostały hipotezy badawcze. pl
dc.abstract.en The issues of the competences of the managers from the managers’ organizations taken up in this thesis is of vital significance in the contemporary personnel management. It is necessary for an organization to be managed ably in order to achieve its target efficiently and effectively. This thesis has been divided in two parts: the academic one and the research.The general notion of competence as well as its selected kinds have been presented in the first chapter. Also, the process of the qualifications management has been described. In the last part of the first chapter the selected methods of evaluation and development of competences have been displayed.The author has dedicated the second chapter to a detailed elaboration of the manager’s as well as the leader’s competences in addition to the differences occurring between them. In the last part of the second chapter the author has characterised a few singled out classifications of management styles.In the third chapter the author has concentrated on the description of the aim and the subject of the research; in addition the research problem as well as hypotheses have been defined. The research area involving the characteristic of a randomly chosen test group has also been described. Furthermore, the techniques and methods used for research have been demonstrated.A detailed analysis of surveys, a descriptive as well as tabular and graphical presentation of findings have been included in the fourth chapter. The last section of the chapter contains the conclusions resulting from the survey, the answer to the research problem and the verification of the hypotheses. pl
dc.subject.pl kompetencje – lider – menedżer – style kierowania pl
dc.subject.en competences – leader – manager - management styles pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99535-182483 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)