Jagiellonian University Repository

Wpływ ruchów i organizacji feministycznych na zmianę sytuacji politycznej kobiet w Chile

pcg.skipToMenu

Wpływ ruchów i organizacji feministycznych na zmianę sytuacji politycznej kobiet w Chile

Show full item record

dc.contributor.advisor Derwich, Karol [SAP11019610] pl
dc.contributor.author Kasprowicz, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:26:50Z
dc.date.available 2020-07-26T16:26:50Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206705
dc.language pol pl
dc.title Wpływ ruchów i organizacji feministycznych na zmianę sytuacji politycznej kobiet w Chile pl
dc.title.alternative The influence of feminist movements and organizations on change the political situation of women in Chile. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej było określenie wpływu ruchów i organizacji feministycznych na zmianę sytuacji politycznej kobiet w Chile. Zwiększanie dostępu chilijskich kobiet do sfery polityki wynikało na przestrzeni lat z potrzeby poszerzenia ich wpływu na sytuację życiową i warunki w jakich funkcjonowały. W ramach tego aktywność przejawiały obok organizacji kobiecych, czy polityków i poszczególnych rządów ruchy i organizacje feministyczne, próbując wpłynąć na redefinicję ról społecznych kobiet, a co za tym idzie - zwiększyć ich możliwości w sferze polityki.Praca złożona jest ze wstępu, czterech rozdziałów w większości podzielonych na podrozdziały oraz podsumowania stanowiącego zakończenie pracy. Pierwszy rozdział jest teoretycznym wprowadzeniem w tematykę feminizmu; przybliża krótko jego założenia, historię, rodzaje i powiązanie z przejawem dyskryminacji kobiet w sferze politycznej.Drugi rozdział poświęcony jest analizie specyfiki chilijskiego społeczeństwa oraz tradycyjnie panujących w nim ról społecznych i przekonań. Zawiera on analizę badań dotyczących nastrojów społecznych odnośnie powyższych kwestii, która dostarcza informacji na temat charakteru życia chilijskich kobiet. Wnioski z nich płynące sugerują potrzebę redefinicji ról w społeczeństwie Chile, co wiąże się z koniecznością poszerzania dostępu kobiet do polityki.Główna część pracy zawiera się w rozdziale trzecim i przedstawia analizę poszczególnych etapów historii Chile - nawiązujących swoim podziałem do ważnych wydarzeń politycznych - pod kątem wszelakich działań na rzecz zmiany sytuacji politycznej kobiet. Taki podział wiąże się z dużym wpływem wydarzeń politycznych na potrzeby kobiet i ich aktywność, również w odniesieniu do sfery polityki. Spośród wszystkich opisywanych działań dużą część stanowią te wynikające z inicjatywy ruchów feministycznych; z opisu ich aktywności wynika, iż są one w dużej mierze skuteczne, jednakże ich aktywność przebiega w korelacji ze zmianami politycznymi, które działają na korzyść przeszczepiania feminizmu na grunt społeczeństwa Chile.Czwarty rozdział przedstawia dane dotyczące partycypacji politycznej kobiet w Chile, głównie na początku XXI wieku. W połączeniu z analizą wyników oraz ewentualnych przyczyn i sposobów na zmianę poziomu partycypacji, ta część stanowi próbę określenia rezultatów działań opisanych w poprzednim rozdziale. Choć poziom uczestnictwa kobiet w polityce uznaje się za niewystarczający, to zmiany, które zaszły na tym polu w Chile są warte odnotowania i dają nadzieję na dalszy progres. Podsumowanie zawiera ogólne wnioski z pracy oraz całościowe wyniki analizy znaczenia wpływu organizacji feministycznych na sytuację polityczną kobiet. W świetle wszystkich informacji zawartych w pracy można uznać wagę działań ruchów feministycznych za znaczącą. Jest to uwarunkowane zarówno możliwościami stworzonymi przez zmiany polityczne, jak i małym wpływem na zmianę ze strony innych organizacji czy podmiotów. pl
dc.abstract.en The aim of this bachelor thesis was to determine the influence of feminist movements and organizations on change the political situation of women in Chile. The attempts to increase the access of Chilean women into political life over the years has been consequence of the need to widen their impact on their life and living conditions. As part of these activities, next to women's organizations, politicians and national governments’ effects, it is important to mention about feminist movements and organizations, which have been trying to affect a redefinition of the social roles of women and to increase their capabilities in the sphere of politics.The thesis consists of an introduction, four chapters for the most part divided into sections and a summary. The first chapter is a theoretical introduction to the subject of feminism; briefly introduces its foundation, history, types and relationship with manifestation of discrimination against women in the political sphere.The second chapter is devoted to the analysis of the specific nature of Chilean society and traditional social roles and beliefs connected to that. It consists the results of research on social attitudes regarding these issues, which provides information on the nature of the life of Chilean women. The conclusions suggest the need to redefine the role in society of Chile, which involves the need to expand women's access to politics.The main part of the thesis is in the third chapter and provides an analysis of the various stages of the history of Chile - referring to important political events - for all sorts of activities aimed at changing the political situation of women. Such a division is associated with political events’ great influence on the needs of women and their activity, also with regard to the political sphere. Of all reported a large part belongs to the initiative from the feminist movements; the description of their activity is apparent that they are largely effective, but their activity is carried out in correlation with the political changes which operate in favor of transplantation feminism to Chile.The fourth chapter presents data on women's political participation in Chile, mainly at the beginning of the twenty-first century. In conjunction with analysis of the results and possible causes and ways to change the level of participation, this part is an attempt to determine the results of the actions described in the previous chapter. Although the level of participation of women in politics is considered insufficient, the changes that have occurred in this area in Chile are noteworthy and give hope for further progress.Summary includes general conclusions from the thesis and the overall results of the significance of the impact of feminist organizations to the political situation of women. In the light of all the information contained in thesis the importance of the feminist movements’ actions can be recognized as significant. It is connected with both opportunities created by political changes, as well as a small impact on the change from other organizations or entities. pl
dc.subject.pl Ameryka Łacińska, feminizm, Chile, kobiety, polityka, społeczeństwo, XX wiek, partycypacja polityczna, zmiana społeczna, organizacje kobiece, ruchy społeczne, przestrzeń publiczna pl
dc.subject.en Latin America, feminism, Chile, women, politics, society, XX century, political participation, social change, women's organizations, social movements, public sphere pl
dc.contributor.reviewer Kania, Marta pl
dc.contributor.reviewer Derwich, Karol [SAP11019610] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99531-162632 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy amerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)