Jagiellonian University Repository

Organizowanie się Polonii w Wielkiej Brytanii na przykładzie wybranych zespołów folklorystycznych zrzeszonych w Federacji Polskich Zespołów Folklorystycznych w Wielkiej Brytanii

pcg.skipToMenu

Organizowanie się Polonii w Wielkiej Brytanii na przykładzie wybranych zespołów folklorystycznych zrzeszonych w Federacji Polskich Zespołów Folklorystycznych w Wielkiej Brytanii

Show full item record

dc.contributor.advisor Praszałowicz, Dorota [SAP11009960] pl
dc.contributor.author Migdał, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:26:01Z
dc.date.available 2020-07-26T16:26:01Z
dc.date.submitted 2015-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206692
dc.language pol pl
dc.title Organizowanie się Polonii w Wielkiej Brytanii na przykładzie wybranych zespołów folklorystycznych zrzeszonych w Federacji Polskich Zespołów Folklorystycznych w Wielkiej Brytanii pl
dc.title.alternative The Polish diaspora in Great Britain and its institutions - overview of selected folklore groups affiliated with the Federation of Polish Folklore Groups in the UK. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy są wybrane polonijne zespoły folklorystyczne zrzeszone w Federacji Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Wielkiej Brytanii. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym omawiam wykorzystane w pracy terminy (m.in. folklor, tradycja wynaleziona, kompletność instytucjonalna, nowe plemiona) i metody badań. W następnym rozdziale przedstawiam krótką charakterystykę poszczególnych fal migracji Polaków do Wielkiej Brytanii, skupiając się miedzy innymi na przyczynach tych migracji, ich specyfice oraz rozmiarach. Kolejno opisuję napływ Polaków z okresu I Wojny Światowej i Międzywojnia, z czasów II Wojny Światowej, a następnie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W rozdziale trzecim opisuję historię i działalność Federacji oraz wybranych zespołów polonijnych. W rozdziale czwartym prezentuję i omawiam wyniki wykonanych badań. Badania te zostały przeprowadzone w formie wywiadów oraz ankiety online z członkami i działaczami polonijnych zespołów folklorystycznych. Kolejny rozdział traktuje o Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W tej części pracy skupiam się również na Polonijnym Studium Choreograficznym, które prowadzi szereg kursów dla polonijnych tancerzy. W zakończeniu weryfikuję postawione wcześniej tezy, a także na podstawie zebranych materiałów przedstawiam wnioski końcowe. Pracę wieńczy bibliografia i aneks do którego załączyłam kwestionariusz ankiety. pl
dc.abstract.en This thesis focuses on selected polish folklore groups affiliated with the Federation of Polish Folklore Groups in the UK. The work consists of five chapters, an introduction and conclusion. In the first chapter I discuss the concepts (incl. folklore, invented tradition, institutional completeness, new tribes) and research methods used in the paper. In the next chapter I present a brief description of the various waves of migration of Poles to the UK, focusing among other things on the causes of the particular waves, their character and size. Then I describe in chronological order the influx of Poles from the period of World War I, the Interwar Years, World War II and finally since Polish accession to the European Union. The third chapter describes the history and activities of the Federation and polish folklore groups. In the fourth chapter I present and discuss the results of the research. The research was conducted through interviews and an online survey in which members and activists of a Polish immigrant community took part. The next chapter deals with The World Festival of Folk Ensembles of Polish Diaspora in Rzeszów. In this part of the paper I am focusing also on Polonijne Studium Choreograficzne which runs various courses for dancers of polish diaspora. In the conclusion I verify or refute the proposed thesis and on the basis of the gathered materials I present final conclusions. The bibliography and an appendix with the questionnaire are provided at the end of paper. pl
dc.subject.pl polonijne zespoły folklorystyczne w Wielkiej Brytanii, Polonia, folklor, kompletność instytucjonalna, nowe plemiona, tradycja wymyślona pl
dc.subject.en polish folklore groups in the UK, Polish diaspora, folklore, institutional completeness, new tribes, invented tradition pl
dc.contributor.reviewer Michna, Ewa [SAP11015548] pl
dc.contributor.reviewer Praszałowicz, Dorota [SAP11009960] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99516-112372 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy migracje i etniczność pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)