Jagiellonian University Repository

Religion and politics in contemporary Poland: Changing attitudes towards the role of the Catholic Church in the public sphere.

pcg.skipToMenu

Religion and politics in contemporary Poland: Changing attitudes towards the role of the Catholic Church in the public sphere.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.author Robertson, Rachel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:25:38Z
dc.date.available 2020-07-26T16:25:38Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206686
dc.language eng pl
dc.title Religion and politics in contemporary Poland: Changing attitudes towards the role of the Catholic Church in the public sphere. pl
dc.title.alternative Religia i polityka we współczesnej Polsce: Zachodzące zmiany postawy i roli Kościoła katolickiego w sferze publicznej. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kościół katolicki jest największą organizacja religijna w Polsce i ma znaczny wpływ w życiu społecznym i politycznym. Ze względu na jego sławę jako symbol polskiej tożsamości narodowej, Kościół jawił się po upadku komunizmu jako silna i szanowana instytucja,która nałożył tradycyjne wartości chrześcijańskie polskiego społeczeństwa, zwłaszcza na początku lat 1990.Głównym celem mojego projektu jest analiza poziomu pomocy publicznej dla zaangażowania Kościoła katolickiego w debatach, które mają wpływ na prawodawstwo w Polsce, oraz przymusu w kontekście szerszej debaty teoretycznej na temat religii w sferze publicznej. Będę analizować "standard approach" religii w sferze publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem prac Jürgena Habermasa, Johna Rawlsa i Robert Audi, wraz z analizą historyczną znaczenia Kościoła i obecnego połączenia oraz rozdziału religii i polityki w odniesieniu do kwestii wykazujących chęć Kościoła do wpływania na politykę publiczną w sprawach 'moralnych', takich jak aborcja, kontrola narodzin, nauki religijne i ideologia gender. pl
dc.abstract.en The Roman Catholic Church is the largest religious organisation in Poland andmaintains considerable influence in social and political life. Due to its prominence asa symbol of Polish national identity, the Church emerged after the fall of Communismas a strong and respected institution in a position to impose traditional Christianvalues on Polish society, particularly in the early 1990s.The main purpose of my project is to analyse levels of public support for theengagement of Catholic Church in debates that influence coercive legislation inPoland within the context of the wider theoretical debate on religion in the publicsphere. I will analyse the ‘standard approach’ to religion in the public sphere withparticular reference to works by Jürgen Habermas, John Rawls and Robert Audi, andcombine this with an analysis of the historical significance of the Church and of thecurrent crossover of religion and politics with regard to issues demonstrating theChurch’s desire to influence public policy regarding ‘moral’ matters such asreproductive rights, religious education and gender ideology. pl
dc.subject.pl Sociologia, religia, sfera publiczna, Polska, Habermas pl
dc.subject.en Sociology, religion, public sphere, Poland, Habermas pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.reviewer Sikk, Allan pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99510-203992 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)