Jagiellonian University Repository

Kręta droga ku dorosłości: wychowanie, edukacja i zajęcia młodzieży rzymskiej w czasach antycznych

pcg.skipToMenu

Kręta droga ku dorosłości: wychowanie, edukacja i zajęcia młodzieży rzymskiej w czasach antycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.contributor.author Żurawska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:25:34Z
dc.date.available 2020-07-26T16:25:34Z
dc.date.submitted 2015-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206685
dc.language pol pl
dc.title Kręta droga ku dorosłości: wychowanie, edukacja i zajęcia młodzieży rzymskiej w czasach antycznych pl
dc.title.alternative Childhood, education and activites of Roman youth in ancient times. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W mojej pracy licencjackiej przedstawiłam kwestię wychowania młodych Rzymian w czasach starożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem czasów końca republiki i panowania dynastii julijsko - klaudyjskiej. We wstępie opisałam źródła antyczne na których bazowałam, oraz współczesne publikacje naukowe, które również wykorzystałam w mojej pracy. W pierwszym rozdziale starałam się ukazać jak wyglądał model rodziny rzymskiej, jej sytuacja prawna, oraz szczegółowo przedstawiłam pierwsze lata życia dziecka - świat zabawy i przyjemności. W rozdziale drugim opisałam system szkolnictwa - od szkół podstawowych po szkoły wyższe, czyli retoryczne. W ostatnim rozdziale skoncentrowałam się na zajęciach młodzieży rzymskiej. Najwięcej uwagi poświęciłam organizacjom młodzieżowym, zwanym collegia iuvenum, ich wymiarze społecznym i politycznym. Dalej wspomniałam kilka słów o rozrywkach młodzieży rzymskiej i słynnych igrzyskach, znanych jako iuvenalia. W podsumowaniu podjęłam się próby odpowiedzi na pytanie jak wyglądała droga ku dorosłości w Imperium Romanum i w jakim stopniu różniła się ona od czasów nam współczesnych. pl
dc.abstract.en In my thesis I presented the issue of childchood, education, and activites of young Romans in ancient times, with particular emphasis on the end of the republic and the reign of Dynasty Julio - Claudian. In the introduction I described the antique sources on which I based and contemporary scientific publications, which I used in my work. In the first chapter I showed Roman family model, its legal position, and I described in detail the first years of a child's life - a world of fun and enjoyment. In the second chapter, I showed the education system - from primary school to higher education, that is rhetorical school. In the last chapter I concentrated on activities youth. Most attention I gave to organizations called collegia iuvenum, their socially and politically character. Few words I wrote about the entertainment of young people of Rome and the famous cicuses, known as iuvenalia. In conclusion, I tried to answer the question of how looked path to adulthood in Imperium Romanum and to what extent it differed from modern times. pl
dc.subject.pl starożytność, Rzym, historia społeczna, dzieciństwo, edukacja, szkoły, wychowanie, organizacje młodzieżowe, rodzina, dziecko, zabawy pl
dc.subject.en Ancient Rome, social history, childhood, education, schools, education, youth, family, child, fun pl
dc.contributor.reviewer Piegdoń, Maciej [SAP11019899] pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowa, Edward [SAP11006006] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99509-160218 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)