Jagiellonian University Repository

Zaufanie do Policji w powiecie limanowskim

pcg.skipToMenu

Zaufanie do Policji w powiecie limanowskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.author Trzópek, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:24:05Z
dc.date.available 2020-07-26T16:24:05Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206662
dc.language pol pl
dc.title Zaufanie do Policji w powiecie limanowskim pl
dc.title.alternative Trust in Police in limanowski district pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest problematyka zaufania do Policji w powiecie limanowskim. Pierwszy rozdział to charakterystyka powiatu, jego problemów oraz możliwości. Drugi rozdział przedstawia okoliczności powołania do życia Policji, jej strukturę organizacyjną oraz zadania, do których wykonywania została powołana. Dodatkowo część rozdziału drugiego traktuje o zaufaniu do Policji, a także przedstawia charakterystykę Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, jako głównego obszaru analizy. Trzeci rozdział to opis badań empirycznych i sprawdzenie hipotez. W rozdziale tym szerzej opisuję wykorzystane narzędzia badawcze oraz przedstawiam oczekiwania względem nich. Czwarty rozdział to prezentacja danych otrzymanych w wyniku przeprowadzenia ankiet adresowanych do mieszkańców powiatu limanowskiego oraz funkcjonariuszy Policji. Piąty- ostatni już rozdział to prezentacja wniosków wyciągniętych z analizy wybranego tematu oraz zakończenie. pl
dc.abstract.en The subject of this master thesis is the issue of trust in Police in limanowski district. First chapter is characteristic of district, its problems and opportunities. Second chapter presents circumstances of Police establishment, its organizational structure and tasks for which it was created. Additionally, the part of this chapter is about trust in Police and presents characteristic of District Police in Limanowa as a main area of analysis. Third chapter is a description of empirical researches and testing hypotheses. In this chapter I describe widely research tools which I used and I present expectations for them. Fourth chapter is the presentation of data obtained as a result of surveys addressed to residents of the limanowski district and police officers. The last chapter is the presentation of conclusions from the analysis based on this topic and it’s an ending of this master thesis. pl
dc.subject.pl powiat limanowski, zaufanie, Policja, instytucje społeczne, bezpieczeństwo, współpraca pl
dc.subject.en district limanowski, trust, Police, social institutions, security, cooperation pl
dc.contributor.reviewer Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.reviewer Bajor, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99484-134954 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)