Jagiellonian University Repository

Zastosowanie Zarządzania Jakością w wybranej instytucji finansowej

pcg.skipToMenu

Zastosowanie Zarządzania Jakością w wybranej instytucji finansowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.author Łuba, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:23:58Z
dc.date.available 2020-07-26T16:23:58Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206660
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie Zarządzania Jakością w wybranej instytucji finansowej pl
dc.title.alternative Application of quality management in the chosen financial institution. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zbadanie zastosowania zarządzania jakością w wybranej instytucji finansowej. Dbanie o jakość jest obecnie istotnym elementem każdej organizacji, dlatego wyjątkowo zwracana jest uwaga na prawidłowe wdrażanie sposobów zarządzania. Szczególnie ważne jest to w przypadku instytucji finansowych, które kojarzone są zazwyczaj z zaufaniem, dyskrecją oraz profesjonalizmem. Dlatego też Autorka na podstawie przeprowadzonego badania analizuje zastosowanie zarządzania jakością w wybranej organizacji finansowej.Pierwszy rozdział analizuje zarządzanie jakością w ujęciu teoretycznym. Ma na celu przybliżenie tematyki jakości, zarządzania i samego zarządzania jakością. Rozdział obejmuje definicje pojęcia „zarządzanie jakością”, które mają swoje korzenie już starożytności, etapy ewolucji tej koncepcji, przybliżenie wybranych metod oraz zweryfikowanie zadań kadry kierowniczej i pracowników w realizacji systemów zarządzania jakością. Drugi rozdział został oparty o wybraną strategię zarządzania jakością, Total Quality Management. Ze względu na kompleksowość koncepcji, Autorka wybrała najciekawsze aspekty tej strategii. W rozdziale zostało wyjaśnione pochodzenie, definicje oraz zasady stosowane w Total Quality Management. Problematyka implementacji została ujęta poprzez motywy, jakimi kierują się organizacje. Zanalizowane zostały również kultury organizacji oraz to, jak oddziałują na wdrożenie, utrzymanie Total Quality Management.Ostatni, trzeci rozdział obejmuje analizę badań przeprowadzonych wśród pracowników wybranej instytucji finansowej. Celem badania jest analiza zastosowania zarządzania jakością w organizacji finansowej. Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy badań sondażowych, a dokładnie kwestionariusza ankiety. Wyniki zostały opracowane przy pomocy diagramów i opatrzone komentarzami Autorki. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to examine the application of quality management in a selected Financial Institution. Taking care of quality is now a vital part of every organization, so it is important that special attention is paid to the correct implementation of management methods. This is particularly crucial in the case of financial institutions, which are usually associated with trust, discretion and professionalism. Therefore, the author on the basis of conducted research analyzes application of quality management in selected financial organizations.The first chapter analyzes the quality management in theoretical terms. Its goal is to bring issues of quality, management and the quality management itself. This chapter includes definitions of the term "quality management", which have their roots already in antiquity. It also contains stages of evolution of this concept, a brief description of the selected methods and a verification of management staff and the employees’ tasks in the implementation of quality management systems.The second chapter was based on the chosen strategy of quality management that is Total Quality Management. Due to the complexity of the concept, the author chose the most interesting aspects of this strategy. The chapter explains origin, definitions and principles applied in Total Quality Management. The issue of implementation was presented through motives which are used by particular organizations. Another aspect which was analyzed was organizational culture and how it influences Total Quality Management.The third and the last chapter includes an analysis of the surveys conducted among employees in the selected financial institution. The aim of the study was to analyze the use of quality management in the financial organization. The research was conducted with the use of surveys, namely a questionnaire. The results were compiled with the help of diagrams and were annotated with author’s comments. pl
dc.subject.pl Instytucje finansowe – jakość – zarządzanie. pl
dc.subject.en Financial institution – management – quality. pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99482-168117 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)