Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z kamicą moczową w oparciu o teorię Doroty Orem

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z kamicą moczową w oparciu o teorię Doroty Orem

Show full item record

dc.contributor.advisor Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.author Pałka, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:22:51Z
dc.date.available 2020-07-26T16:22:51Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206643
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z kamicą moczową w oparciu o teorię Doroty Orem pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Kamica moczowa to choroba układu moczowego. Występuje z częstością 5-10 % populacji. Kamica może przebiegać bezobjawowo lub z silnymi bólami w okolicy lędźwiowej, ma charakter nawrotowy. Spowodowana jest spożywaniem dużej ilości białka i piciem małej ilości płynów. W leczeniu zachowawczym dąży się do samoistnego wydalenia kamieni. Natomiast leczenie małoinwazyjne i operacyjne jest stosowane w uzasadnionych przypadkach.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie i omówienie problemów zdrowotnych dorosłego pacjenta z kamicą moczową.Materiał i metody: Przedstawiona praca ma charakter teoretyczny. Na przykładzie dostępnej literatury opracowano diagnozy pielęgniarskie. Wybrano cel działań pielęgniarskich i podjęto interwencje zmniejszające lub eliminujące problemy pacjenta. Zastosowano model samoopieki według teorii Doroty Orem. Uwzględniono system opieki częściowo kompensacyjny i wspierająco-edukujący nad osobą dorosłą z kamicą moczową.Wyniki: W wyniku analizy dostępnych treści wyłoniono dziesięć problemów zdrowotnych pacjenta dorosłego.Wnioski: Kamica moczowa jest chorobą rzadko diagnozowaną, ale może nieść niebezpieczne skutki dla zdrowia. Hospitalizacja może powodować niepokój, a dodatkowe objawy utrudniają zaspokojenie podstawowych potrzeb. Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia i wsparcia w powrocie do zdrowia. pl
dc.abstract.en Introduction: Urolithiasis is a disease of the urinary tract. It occurs with a frequency of 5-10% of the population. Kidney may be asymptomatic or with severe pain in the lumbar region, it is a recurrent. It is caused by the consumption of large amounts of protein and a small amount of drinking fluids. In the conservative treatment seeks to spontaneous expulsion of stones. However, treatment is minimally invasive and operational applied in justified cases.Aim: The aim of the study was to present and discuss the health problems of adult patients with urolithiasis.Material and methods: The presented work is theoretical. For example, the available literature developed nursing diagnosis. Target selected nursing actions and interventions taken to reduce or eliminate the problems of the patient. A model of self-care according to the theory of Doroty Orem. Includes care system partly compensating and supportive- educating over an adult with urolithiasis.Results: As a result of analysis of the available content were selected ten adult patient health problems.Conclusions: Urolithiasis is a disease rarely diagnosed, but can carry dangerous health effects. Hospitalization can cause additional symptoms of anxiety and hinder the fulfillment of basic needs. Each patient requires an individual approach and support in returning to health. pl
dc.subject.pl kamica moczowa, model opieki, pacjent, dieta. pl
dc.subject.en urolithiasis, model of care, patient, diet. pl
dc.contributor.reviewer Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.reviewer Zalewska-Puchała, Joanna [SAP20001996] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99464-132458 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)