Jagiellonian University Repository

Finansowanie POZ przez NFZ w latach 2004-2014

pcg.skipToMenu

Finansowanie POZ przez NFZ w latach 2004-2014

Show full item record

dc.contributor.advisor Sowada, Christoph [SAP20002040] pl
dc.contributor.author Pokora, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:22:05Z
dc.date.available 2020-07-26T16:22:05Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206631
dc.language pol pl
dc.title Finansowanie POZ przez NFZ w latach 2004-2014 pl
dc.title.alternative Financing primary health care from the National Health Fund in the years 2004 2014. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem przewodnim pracy jest podstawowa opieka zdrowotna, gdyż jest ona ważną częścią opieki zdrowotnej w nowoczesnych systemach. W moim badaniu zawarłam analizę wydatków z Narodowego Funduszu Zdrowia na POZ w latach 2004 – 2014. Analiza służy pozyskaniu informacji o tym jak wydatki zmieniały się w czasie i jak kształtowały się pod względem poszczególnych regionów. Niezbędne dane pozyskałam ze sprawozdań z działalności NFZ, raportów Głównego Urzędu Statystycznego oraz literatury naukowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że wydatki nominalne i realne (na świadczenia i na POZ) rosną zarówno na poziomie krajowym jak i w poszczególnych oddziałach regionalnych. W wydatkach per capita – na ubezpieczonego dostrzec można duże rozbieżności regionalne, co może mieć wpływ na zróżnicowanie dostępności do wszystkich świadczeń zdrowotnych. Widoczne są również regionalne dysproporcje w udziale POZ w wydatkach na wszystkie świadczenia, co może wskazywać na różnie prowadzone polityki dotyczące ustalania hierarchii ważności pośród świadczeń zdrowotnych w konkretnych obszarach kraju. pl
dc.abstract.en The theme of the work is a basic health care, as it is an important part of health care in all modern systems. In my study, I made an analysis of expenditure from the National Health Fund for PHC in the years 2004 - 2014. The analysis was made to show how the expenditures have changed through the time and how they have been shaping, considering individual regions. The necessary data were gained from the reports of the National Health Fund, reports from the Central Statistical Office and the scientific literature. The results have shown can that the expenditure, both nominal and real (on benefits and PHC) have grown not only nationally, but also in individual regional offices. When expenditures per capita - for the insured are considered, a large regional disparities can be seen, which may have an impact on the diversity of access to all health services. regional disparities in the share of PHC in spending on all services are also visible, which may indicate on a different policy regarding prioritization among health services in specific areas of the country. pl
dc.subject.pl podstawowa opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczenia zdrowotne pl
dc.subject.en primary health care, National Health Fund, health benefits pl
dc.contributor.reviewer Sowada, Christoph [SAP20002040] pl
dc.contributor.reviewer Dubas-Jakóbczyk, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99452-160498 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy inspekcja sanitarna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)