Jagiellonian University Repository

Nawyki żywieniowe pacjentów z progresją miażdżycy tętnic wieńcowych

pcg.skipToMenu

Nawyki żywieniowe pacjentów z progresją miażdżycy tętnic wieńcowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Zalewski, Jarosław pl
dc.contributor.author Zięba, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:21:31Z
dc.date.available 2020-07-26T16:21:31Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206622
dc.language pol pl
dc.title Nawyki żywieniowe pacjentów z progresją miażdżycy tętnic wieńcowych pl
dc.title.alternative Eating habits of patients with progression of coronary atherosclerosis. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Miażdżyca jest złożonym, postępującym procesem chorobowym, którego podstawę stanowi przewlekły stan zapalny toczący się w błonie wewnętrznej tętnic. W rozwoju zmian miażdżycowych istotną rolę odgrywają klasyczne czynniki ryzyka, takie jak: wiek, płeć, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, cukrzyca, otyłość oraz nieprawidłowe odżywianie. Pomimo szerokiej wiedzy na temat patogenezy miażdżycy wpływ diety na progresję zmian miażdżycowych w zakresie tętnic wieńcowych jest słabo poznany. Cel: Celem pracy było sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy nawykami żywieniowymi jako jednym z modyfikowalnych elementów stylu życia, a progresją miażdżycy tętnic wieńcowych w grupie pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca.Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 90 pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. Na podstawie koronarografii u 41 pacjentów rozpoznano progresję miażdżycy jako związane z objawami klinicznymi powstanie nowych zmian w zakresie nasierdziowych tętnic wieńcowych zwężających światło naczynia >50%, w porównaniu do badania wcześniejszego. U 49 pacjentów stwierdzono brak takiej progresji. Wszyscy pacjenci odpowiedzieli na pytania anonimowej ankiety, dotyczące schorzeń, pomiarów antropometrycznych, stylu życia oraz nawyków żywieniowych.Wyniki: Progresję miażdżycy odnotowano częściej u mężczyzn (71 vs 51%, P=0.057) a średni wiek rozpoznania choroby wieńcowej w grupie pacjentów z progresją był niższy (54 vs 60 lat, P=0.011) aniżeli w grupie kontrolnej. Progresji zmian częściej towarzyszyły zaburzenia lipidowe (68 vs 50%, P=0.065) i ostry zespół wieńcowy (63 vs 33%, P=0,006). Największą część populacji stanowili byli palacze (57,8%) oraz osoby z nadwagą lub otyłością (77,8%). Przebyta rewaskularyzacja, w opinii pacjentów wiązała się z poprawa nawyków żywieniowych zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej, niemniej nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy porównywanymi grupami. Wnioski: Czynniki ryzyka miażdżycy w grupie pacjentów z progresją są podobne do tych w grupie pacjentów bez progresji. Nawyki żywieniowe w grupie badanej również nie różnią się od tych w grupie kontrolnej. Sam fakt przebytej rewaskularyzacji powoduje, że sposób żywienia w obu grupach uległ wyraźnej subiektywnej poprawie, jednak nie miało to odzwierciedlenia w redukcji masy ciała i poprawie wskaźnika BMI. pl
dc.abstract.en Introduction: Atherosclerosis is a complex and progressive pathological process, which is based on chronic inflammation taking place in the intimal layer of the arteries. The risk factors such as age, gender, lipid disorders, arterial hypertension, cigarette smoking, diabetes, obesity and incorrect eating habits play a significant role in causing atherosclerotic changes. Despite detailed knowledge concerning the mechanisms of atherosclerosis, the influence of person's diet on the progression of atherosclerotic lesions is not fully understood.Objective: I sought to investigate whether there is an association between easily modifiable eating habits, and arteriosclerosis progression in the group of patients with recognized ischemic heart disease.Methods and Materials: Ninety patients have been enrolled into this study. On the basis of coronary angiography atherosclerosis progression defined as the presence of symptomatic new lesion narrowing epicardial coronary artery of more than 50% as compared with the previous angiography has been recognized in 41 patients. 49 patients without lesion progression served as controls. An anonymous survey was used in in all patients. The survey contained questions regarding the disease, patient's anthropometric data, life style, and eating habits.Results: The study results indicate that male patients are more frequent in the group with atherosclerosis progression as compared to the controls (71 vs. 51%, P=0.057). Patients with atherosclerosis progression were younger as compared with control group (54 vs. 60 years, P=0.011). Atherosclerosis progression was associated with more frequent dyslipidemia (68 vs. 50%, P=0.065) and acute coronary syndrome (63 vs. 33%, P=0,006). Most of the study patients were tobacco smokers (57.8%) and overweight or obese (77.8%). Despite revascularization has been associated with the subjective improvement of eating habits in both groups, there were no significant differences in terms of eating habits in patients with and without lesion progression. Conclusion: The risk factors of the coronary heart disease in the group of patients with the arteriosclerotic progression appear similar to those of patients without the progression. Also, eating habits of both groups do not differ. The fact of having undergone revascularization resulted in a clear subjective improvement of eating habits, however this improvement has not been associated with the reduction of body mass and the body mass index. pl
dc.subject.pl miażdżyca, dieta, choroba niedokrwienna serca, styl życia pl
dc.subject.en atherosclerosis, diet, ischemic heart disease, lifestyle pl
dc.contributor.reviewer Zalewski, Jarosław pl
dc.contributor.reviewer Rajzer, Marek [SAP20001525] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99441-115908 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)