Jagiellonian University Repository

Współczesna kuchnia polska oraz towarzyszące jej wina - analiza preferencji osób z grupy ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

pcg.skipToMenu

Współczesna kuchnia polska oraz towarzyszące jej wina - analiza preferencji osób z grupy ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Gajos, Grzegorz pl
dc.contributor.author Brzostowska, Sara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:20:37Z
dc.date.available 2020-07-26T16:20:37Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206608
dc.language pol pl
dc.title Współczesna kuchnia polska oraz towarzyszące jej wina - analiza preferencji osób z grupy ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego pl
dc.title.alternative Modern Polish Cuisine and accompanying wines – analysis of people’s preferences at risk-group of cardiovascular diseases. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Choroby układu krążenia (CVD) są w Polsce a oraz w innych krajach na świecie poważnym problemem społecznym. CVD pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejsza przyczyną zachorowań i umieralności mieszkańców Polski. Występowanie CVD ściśle wiąże się ze stylem życia, a zwłaszcza z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, brakiem aktywności fizycznej, paleniem tytoniu i stresem psychospołecznym. Cel pracy: Określenie preferencji żywieniowych ze współczesnej kuchni polskiej oraz określenie rodzaju i ilości spożywanego wina przez osoby z występującym czynnikiem ryzyka CVD.Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 142 osób, wśród nich znajdowały się 91 kobiety i 41 mężczyzn. Najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 45-60 lat. Badanie przeprowadzono na terenie miasta Kraków. Badani odpowiadali na 29 pytań z autorskiego kwestionariusza.Wyniki: Z analizy własnego badania wynika, że pośród badanych osób dominującym czynnikiem ryzyka była niska aktywność fizyczna i palenie papierosów. Respondenci preferują dania kuchni polskiej. Preferowanym przez ankietowanych było wino półwytrawne, wypijane okazjonalnie w ilości 2 lampek. Wnioski: Respondentów charakteryzowało przekonanie, iż stosują zdrową dietę, jednak ocena ta nie pokryła się z zaleceniami zbilansowanego odżywiania. Badani zbyt mało spożywają warzyw, owoców i ryb oraz nie spożywają posiłków regularnie. Wybierają również produkty żywnościowe, bez względu na ich prozdrowotnością. Polskie wina są najrzadziej wybieranym rodzajem wina przez badanych pl
dc.abstract.en Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are major social problem in Poland and other countries in the world. For the last 50 years CVD invariably remain the most important cause of illness and death of the Polish population. The occurrence of CVD is closely related to the lifestyle, especially to unhealthy eating habits, lack of physical activity, tobacco smoking and psychosocial stress.Aim of the study: identifying of dietary preferences in modern Polish cuisine and determining of type and amount of consumed alcohol by people at risk for CVD.Material and methodology: The study group consisted of 142 people, among them were 91 women and 41 men. The most numerous group were people of 45-60 years of age. The study was performed in the City of Kraków. Respondents had to provide answers to 29 questions of own survey questionnaire.Results: The analysis of the study indicates that among the surveyed persons predominant risk factor was low physical activity and tobacco smoking. The respondents prefer traditional Polish dishes. Most of the surveyed participants preferred a semi-dry wine, in the amount of 2 glasses.Conclusions: The respondents were convinced that they maintain a healthy diet but that assessment had no corresponding to balanced diet guidelines. Respondents eat far too little vegetables, fruit and fishes and they skip meals. They choose also food products without regard to their wholesomeness. Polish wines are the least popular type of wine among the respondents. pl
dc.subject.pl kuchnia polska, spożycie wina, preferencje żywieniowe, czynniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego pl
dc.subject.en polish cuisine, wine consumption, food preferences, risk factors for cardiovascular diseases pl
dc.contributor.reviewer Gajos, Grzegorz pl
dc.contributor.reviewer Jankowski, Piotr [SAP20002500] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99426-185039 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)