Jagiellonian University Repository

Zmiany w żywieniu u osób korzystających z internetowych kalkulatorów żywieniowych na przykładzie użytkowników aplikacji "NUTRI-DAY

pcg.skipToMenu

Zmiany w żywieniu u osób korzystających z internetowych kalkulatorów żywieniowych na przykładzie użytkowników aplikacji "NUTRI-DAY

Show full item record

dc.contributor.advisor Sochacka-Tatara, Elżbieta [SAP20002168] pl
dc.contributor.author Bergier-Bajor, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:20:33Z
dc.date.available 2020-07-26T16:20:33Z
dc.date.submitted 2019-10-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206607
dc.language pol pl
dc.title Zmiany w żywieniu u osób korzystających z internetowych kalkulatorów żywieniowych na przykładzie użytkowników aplikacji "NUTRI-DAY pl
dc.title.alternative Changes in nutrition of persons using internet nutrition calculators on the example of users of the “NUTRI-DAY” pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Media stanowią istotny element współczesnej kultury. Internet jest doskonałym narzędziem do poszerzania świadomości społeczeństwa dotyczącej zdrowego stylu życia. Odpowiednia dieta stanowi istotny czynnik profilaktyki wielu przewlekłych chorób niezakaźnych i nowotworów. Ogólnodostępne strony internetowe takie jak Nutri-Day umożliwiają użytkownikom zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi istoty zbilansowanej diety jak i sprawdzenie w jakim stopniu realizują oni normy zalecanego spożycia poszczególnych składników odżywczych. Celem badania była ocena zmian w sposobie żywienia u osób aktywnie korzystających z aplikacji Nutri-Day. Ocena została przeprowadzona w oparciu o profile użytkowników regularnie korzystających ze strony internetowej, wprowadzone jadłospisy i ich analizę na podstawie norm opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. W badaniu zaobserwowano spadek ilości spożywanego sodu, natomiast nie zaobserwowano istotnej zmiany w podaży błonnika ani gęstości odżywczej czy kaloryczności spożywanych posiłków na początku i na końcu korzystania z aplikacji. Szczególną uwagę poświęcono występowaniu niedoborów i nadmiarów w diecie użytkowników portalu. Wzrost liczby osób realizujących zalecane normy zaobserwowano w przypadku podaży witaminy A, B1 i B2, w pozostałych przypadkach liczba ta pozostała bez zmian lub uległa obniżeniu.Ze względu na małą próbę badaną otrzymane różnice w podaży składników odżywczych i mineralnych w większości nie były istotne statystycznie, jednak badanie może stanowić inspirację do dalszej obserwacji sposobu żywienia osób aktywnie korzystających z aplikacji i kalkulatorów żywieniowych dostępnych w Internecie. pl
dc.abstract.en The media are an important element of contemporary culture. The internet is a great tool to raise public awareness of a healthy lifestyle. A proper diet is an important factor in the prevention of many chronic noninfectious diseases and cancers. Public websites such as Nutri-Day allow users to familiarize themselves with the recommendations on the essence of a balanced diet as well as check to what extent they meet the standards of recommended intake of individual nutrients.The aim of the study was to evaluate changes in the diet of people actively using the Nutri-Day application.The assessment was based on user profiles regularly using the website, introduced menus and their analysis on the basis of standards developed by the Institute of Food and Nutrition.The study observed a decrease in the amount of sodium consumed, while there was no significant change in fiber supply nor nutritional density or caloric content of meals consumed at the beginning and end of using the application. Particular attention was paid to the occurrence of deficiencies and excesses in the diet of portal users. An increase in the number of people meeting the recommended norms was observed in the supply of vitamins A, B1 and B2, in other cases the number remained unchanged or decreased.Due to the small sample size, the obtained differences in the supply of nutrients and minerals were mostly not statistically significant, however, the study may be an inspiration for further observation of the diet of people actively using applications and nutrition calculators available on the Internet. pl
dc.subject.pl odżywianie, aplikacje internetowe, niedobory pl
dc.subject.en nutrition, internet applications, deficiencies pl
dc.contributor.reviewer Sochacka-Tatara, Elżbieta [SAP20002168] pl
dc.contributor.reviewer Bała, Małgorzata [SAP20002342] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99425-184163 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)