Jagiellonian University Repository

"Badanie efektów stresu unieruchomienia i podawania betaksololu na ekspresję białek G w hipokampie szczura"

pcg.skipToMenu

"Badanie efektów stresu unieruchomienia i podawania betaksololu na ekspresję białek G w hipokampie szczura"

Show full item record

dc.contributor.advisor Nalepa, Irena pl
dc.contributor.author Tepper, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:17:34Z
dc.date.available 2020-07-26T16:17:34Z
dc.date.submitted 2015-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206560
dc.language pol pl
dc.title "Badanie efektów stresu unieruchomienia i podawania betaksololu na ekspresję białek G w hipokampie szczura" pl
dc.title.alternative Effects of restraint stress and betaxolol administration on G proteins expression in the rat hippocampus pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Stres jest istotnym czynnikiem w patogenezie wielu chorób. Podczas odpowiedzi na stres aktywowany jest między innymi hipokamp, w obrębie którego dochodzi do zmian plastycznych. Nieznane są dokładne mechanizmy molekularne odpowiedzialne za ich powstawanie. W poniższej pracy określano udział białek G i receptora β1 adrenergicznego w reakcji na stres. Szczury szczepu Wistar były poddawane jednokrotnemu lub wielokrotnemu stresowi unieruchomienia i dekapitowane 24h po ostatniej sesji stresowania. Cześć zwierząt otrzymywała iniekcje antagonisty receptora β1-adrenergicznego - betaksolol (5mg/kg), który miał odwrócić skutki działania stresu. Poziom białek Gαq, Gα11, Gα12, RhoA, RhoB, RhoC i Rac1/2/3 w hipokampie był oznaczany metodą Western Blot.Wielokrotny stres unieruchomienia istotnie podwyższał ekspresję białka RhoA . Jednokrotny stres unieruchomienia powodował tendencję do obniżenia poziomu białka Gαq. W obu przypadkach betaksolol odwracał ten efekt. Zaobserwowano również tendencję do wzrostu ekspresji białka RhoB po wielokrotnym stresowaniu i jednoczesnym podawaniu betaksololu w drugim tygodniu procedury. Nie odnotowano istotnych zmian w poziomie pozostałych badanych białek.Otrzymane wyniki sugerują zaangażowanie powyższych białek i receptora β1-adrenergicznego w odpowiedzi komórek hipokampa na działanie stresu. Przeprowadzone badania przyczyniły się do lepszego poznania mechanizmu powstawania zmian indukowanych stresem i możliwości ich farmakologicznego odwrócenia. pl
dc.abstract.en Stress is an important factor in the pathogenesis of many diseases. During stress response, the hippocampus is activated among others and this structure undergoes plastic modifications. Molecular mechanisms underlying this process are not well known. The following study determines involvement of β1-adrenergic receptor and G proteins in the response to stress. Male Wistar rats were restraint once or for 14 days and decapitated 24 hours after last stress session. Part of the animals received injections of β1-adrenoreceptor antagonist - betaxolol (5mg/kg) to reverse the effects of stress. Gαq, Gα11, Gα12, RhoA, RhoB, RhoC and Rac1/2/3 protein levels in hippocampus were determined by Western blot analysis.Chronic restraint stress significantly increased the expression of RhoA protein. A single restraint stress tends to reduce Gαq protein level. Betaxolol reverse this effect in both cases. There was also a tendency to increase RhoB protein level after chronic restraint stress and betaxolol co-administration in the second week of the procedure. No significant changes in the levels of other tested proteins were observed.The results suggest the involvement of these proteins and β1 adrenergic receptor in the cellular response to stress in hippocampus. The study contributed to a better understanding of the mechanisms underlying stress-induced changes and their possible pharmacological reversal. pl
dc.subject.pl stres unieruchomienia, betaksolol, receptory adrenergiczne, białka G, hipokamp, szczur pl
dc.subject.en restraint stress, betaxolol, adrenergic receptors, G proteins, hippocampus, rat pl
dc.contributor.reviewer Nalepa, Irena pl
dc.contributor.reviewer Hess, Grzegorz [SAP11011175] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99371-184438 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy neurobiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)