Jagiellonian University Repository

Die Natur in den "Psalmen" von SAID im religiösen Kontext

pcg.skipToMenu

Die Natur in den "Psalmen" von SAID im religiösen Kontext

Show full item record

dc.contributor.author Dąbrowska, Anna [SAP11018842] pl
dc.date.accessioned 2016-02-09T09:48:13Z
dc.date.available 2016-02-09T09:48:13Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20654
dc.language ger pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other SAID pl
dc.subject.other Psalmen pl
dc.subject.other Natur pl
dc.title Die Natur in den "Psalmen" von SAID im religiösen Kontext pl
dc.title.alternative Nature in the "Psalms" of SAID in a Religious Context pl
dc.title.alternative Przyroda i natura w "Psalmach" SAIDa w kontekście religijnym pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-114 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 112-113 pl
dc.abstract.pl "Psalmy" SAIDa odwołują się do tradycji islamskiej i judeochrześcijańskiej, jednocześnie wykraczając jednak daleko poza ramy trzech wielkich religii monoteistycznych. Teza niniejszego artykułu brzmi następująco: zaprezentowana przez SAIDa wizja przyrody stoi w opozycji do dominującej w trzech wielkich religiach monoteistycznych perspektywy antropocentrycznej (w kontekście relacji człowieka z innymi elementami stworzenia). Przedstawiona w „Psalmach” SAIDa relacja Boga, człowieka i przyrody nie zawsze daje się pogodzić z założeniami tych religii. Podmiot liryczny marzy o tym, by człowiek stał się integralną częścią otaczającego go świata i nie miał uprzywilejowanego statusu wśród innych elementów stworzenia. Nie tylko dystansuje się od antropocentrycznej i teocentrycznej perspektywy, lecz także tworzy poetycko własny, ponadwyznaniowy wizerunek Boga z ducha przyrody względnie natury. pl
dc.abstract.en The "Psalms" of SAID refer to the Islamic and Judeo-Christian traditions, and at the same time they exceed far beyond the scope of three great monotheistic religions. The thesis of this article is as follows: the vision of nature presented by SAID is contrary to anthropocentric perspective that is dominant in three great monotheistic religions (in the framework of the relation between man and another elements of creation). The relation between God, man and other elements of creation cannot always be reconciled with the principles of these religions. The lyrical subject hopes, that the man becomes more integral part of the world and doesn’t have the privileged status among the other elements of creation. Not only does the lyrical subject distance itself from the anthropocentric and theocentric perspective, but also it creates its own, poetically supra-denominational image of God created from the spirit of nature. pl
dc.subject.pl SAID pl
dc.subject.pl psalmy pl
dc.subject.pl natura pl
dc.subject.pl przyroda pl
dc.subject.en nature pl
dc.subject.en Psalms pl
dc.subject.en SAID pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.title.volume Neofilologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa