Jagiellonian University Repository

"Etnografia ziem południowosłowiańskich na podstawie relacji z podróży Aleksandra Sapiehy i innych XIX-wiecznych polskich podróżników"

pcg.skipToMenu

"Etnografia ziem południowosłowiańskich na podstawie relacji z podróży Aleksandra Sapiehy i innych XIX-wiecznych polskich podróżników"

Show full item record

dc.contributor.advisor Libera, Zbigniew [SAP11016324] pl
dc.contributor.author Szewczyk, Hubert pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:16:44Z
dc.date.available 2020-07-26T16:16:44Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206547
dc.language pol pl
dc.title "Etnografia ziem południowosłowiańskich na podstawie relacji z podróży Aleksandra Sapiehy i innych XIX-wiecznych polskich podróżników" pl
dc.title.alternative "Ethnography of the South Slavic lands on the basis of relations from the travel of Alexander Sapieha and other nineteenth-century Polish travellers" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia obraz życia i kultury Słowian południowych na podstawie polskich XIX-wiecznych opisów z podróży po Bałkanach, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Aleksandra Sapiehy, która uznawana jest za pierwsze polskie opracowanie etnograficzne dotyczące tej części świata. Obraz ten składa się z informacji opisujących między innymi zwyczaje, codzienne zajęcia i czynności, czy też przebieg różnych uroczystości oraz obrzędów, a także tego jakie stroje, nakrycia głowy albo fryzury nosili w danej miejscowości lub regionie ówcześni mieszkańcy ziem południowosłowiańskich. Zawiera zarówno wiadomości o wspólnych cechach oraz upodobaniach Słowian południowych, jak i te ukazujące czym się między sobą różnili, co przeważnie wynikało z zamieszkiwania różnych części Bałkanów, tak jak w przypadku wspomnianego ubioru. Praca podejmuję również kwestie postrzegania półwyspu bałkańskiego jako mostu między Zachodem a Wschodem, miejsca gdzie następuje skrzyżowanie kultury europejskiej z orientalną, a także odnosi się do zagadnienia antropologii podróży pokazując ewolucję, przemiany historyczne i kulturowe zarówno samego zjawiska podróży jak i praktyk z nim związanych. pl
dc.abstract.en The study presents a picture of life and culture of the southern Slavs on the basis of Polish nineteenth-century descriptions from the travel to the Balkans, with a particular emphasis on reports of Alexander Sapieha, which is considered the first Polish ethnographic work concerning this part of the world. This picture consists of information describing among other things customs, daily activities and actions, as well as a course of various ceremonies and rites and information about clothes, headgears or coiffures of people from the past in a certain locality or region in the South Slavic lands. It includes both messages about common characteristics and preferences of southern Slavs, as well as information about differences among people from various parts of the Balkans, as in the case of the above-mentioned clothes. The work also presents issues of the perception of the Balkan Peninsula, as a bridge between the West and the East and a place, where there is a cross between the European and oriental culture. Moreover, it refers to the issue of anthropology travel showing the evolution, historical and cultural changes both of the travel itself and practices associated with it. pl
dc.subject.pl Etnografia, antropologia podróży, Słowianie południowi, Bałkany, Aleksander Sapieha, XIX wiek, polscy podróżnicy. pl
dc.subject.en Ethnography, anthropology of travel, southern Slavs, the Balkans, Alexander Sapieha, nineteenth-century, Polish travellers pl
dc.contributor.reviewer Libera, Zbigniew [SAP11016324] pl
dc.contributor.reviewer Sztandara, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99355-13333 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.fieldofstudy etnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)