Jagiellonian University Repository

Geneza i miejsce Senatu w systemie ustrojowym Kostytucji marcowej

pcg.skipToMenu

Geneza i miejsce Senatu w systemie ustrojowym Kostytucji marcowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.contributor.author Magiera, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:16:32Z
dc.date.available 2020-07-26T16:16:32Z
dc.date.submitted 2015-09-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206544
dc.language pol pl
dc.title Geneza i miejsce Senatu w systemie ustrojowym Kostytucji marcowej pl
dc.title.alternative Origins and position of the Senate in the legal system of March Constitution pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest zagadnienie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pod rządami konstytucji z 17 marca 1921 roku (Konstytucji marcowej). Praca ta skupia się przede wszystkim na opisie dwóch węzłowych problemów – genezy modelu dwuizbowości przyjętego na gruncie Konstytucji marcowej oraz pozycji ustrojowej Senatu (drugiej izby parlamentu) w latach 1922-1935, a więc w okresie obowiązywania konstytucji z 1921 roku. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział I przedstawia historię instytucji Senatu w Polsce od jej początków, aż do XIX wieku. Rozdziały II i III opisują proces uchwalania Konstytucji marcowej, ze szczególnym uwzględnieniem toczącej się w latach 1917-1921 debaty o strukturze przyszłego parlamentu. Zagadnienie to podzielono na dwa etapy – Rozdział II opisuje modele Senatu proponowane w trakcie pierwszych prac konstytucyjnych toczonych w latach 1917-1919, a Rozdział III skupia się na parlamentarnym etapie prac nad konstytucją, prowadzonym w Sejmie Ustawodawczym w latach 1919-1921. Rozdziały IV i V dotyczą kwestii pozycji prawnoustrojowej Senatu w systemie prawnym konstytucji z 17 marca 1921 roku. Rozdział IV opisuje prawo wyborcze do Senatu, status senatorów oraz strukturę wewnętrzną drugiej izby (jej organy, władze, zasady funkcjonowania). Z kolei, rozdział V przedstawia poszczególne funkcje Senatu oraz zakres przysługujących tej izbie uprawnień. Pracę kończy podsumowanie poruszanego zagadnienia, wskazujące na niedoskonałość modelu dwuizbowości wprowadzonego przez konstytucję z 17 marca 1921 oraz na jednoczesną doniosłość historyczną faktu pojawienia się instytucji Senatu w systemie politycznym II Rzeczypospolitej. pl
dc.abstract.en This master's thesis presents the issue of the Polish Senate under the Constitution of 17 March 1921 (March Constitution). This thesis focuses mainly on the description of two fundamental problems – the origins of the model of bicameralism which was adopted in the March Constitution and the political position of the Senate (the second chamber of Parliament) in the years 1922-1935, when the Polish Constitution of 1921 was in use. The thesis consists of an introduction, five chapters and a conclusion. Chapter I presents the history of the Senate in Poland from its beginnings until the 19th century. Chapters II and III describe the process of adopting the March Constitution in the years 1917-1921 with particular emphasis on the debate over the structure of the future Parliament. This issue is divided into two parts – Chapter II describes the models of the Senate which were designed during the first constitutional efforts in the years 1917-1919 and Chapter III focuses on the parliamentary stage of work on the Constitution which took place in the Legislative Sejm during the years 1919-1921. Chapters IV and V are focused on a legal position of the Senate in the system of the March Constitution. Chapter IV describes the election law to the Senate, status of the senators and internal structure of the Second Chamber (its bodies, authorities, and principles of operation). By contrast, chapter V presents all functions of the Senate and the range of its powers. This thesis ends with a summary of the described issues. That summary underlines also the imperfection of bicameral legislature established by the March Constitution of 1921 and simultaneously indicates the historical significance of the fact that the Senate became a part of the political system of the Second Polish Republic. pl
dc.subject.pl Senat Rzeczypospolitej Polskiej, dwuizbowość, druga izba parlamentu, Konstytucja marcowa, Sejm Ustawodawczy 1919-1922 pl
dc.subject.en Senate of the Republic of Poland, bicameralism, the second chamber of Parliament, The March Constitution of Poland, The Legislative Sejm 1919-1922 pl
dc.contributor.reviewer Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.contributor.reviewer Lewandowska-Malec, Izabela [SAP11012122] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99349-126919 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)