Jagiellonian University Repository

Art absorbed by the Web

pcg.skipToMenu

Art absorbed by the Web

Show full item record

dc.contributor.author Ostrowicki, Michał [SAP11014298] pl
dc.date.accessioned 2016-02-09T08:29:33Z
dc.date.available 2016-02-09T08:29:33Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1641-9278 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20651
dc.identifier.uri ROD UJ / P
dc.language eng pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Art absorbed by the Web pl
dc.title.alternative Sztuka pochłonięta przez Sieć pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-127 pl
dc.description.additional Michał Ostrowicki publikuje pod pseudonimem Sidey Myoo pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry/issue/view/45/131 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest przeanalizowanie wpływu Sieci na sztukę. W tym celu wyróżniono dwa główne aspekty tego zjawiska, tj. powstały na początku lat 90. XX wieku i rozwijający się do dzisiaj Net Art oraz traktowanie Sieci jako przestrzeni wystawienniczej. W pierwszym z aspektów wymieniono cechy Net Artu, takie jak usieciowienie, rhizomatyczność, hipertekstualność, wielopodmiotowość, szkieletowość. Przy omawianiu drugiego aspektu wymieniono kilka rodzajów muzeów w Sieci, w tym zwykłe galerie w postaci zobrazowanych zbiorów dzieł sztuki, galerie muzeów wykorzystujące technologie augmentalne oraz galerie powstałe w środowisku graficznym 3d. Wskazano również na szerszą perspektywę oddziaływania nowych technologii na sztukę, podkreślając jej paradygmatyczność, co wyraża się w zawłaszczaniu, przynajmniej na dwa wskazane w artykule sposoby, sztuki przez Sieć. W artykule posłużono się szeregiem przykładów dzieł sieciowych, powstałych w ostatnich latach, oraz muzeów w sieci. Autor zakłada, że rozwój Sieci miał przełomowe znaczenie dla sztuki, co wyraża się w niespotykanym wcześniej zakresie oddziaływania na sztukę - można powiedzieć, że w tym przypadku, wręcz w totalnej skali. Sieć nie tylko stała się medium umożliwiającym poszerzenie granic sztuki, ale poprzez swój przestrzenny i wystawienniczy charakter zagarnęła nawet sztukę historyczną. Autor uważa więc, że rozwój technologii, w tym szczególnie Sieci jest punktem zwrotnym w rozwoju sztuki oraz w sposobie jej prezentacji i archiwizacji. pl
dc.abstract.en The object of this study is to analyse the impact of the Web on art. For this purpose I have made a distinctions between Net Art, which emerged in the 1990s and has been developing up till now, and the phenomenon of art on the Web, which views the Web as an exhibition space. Examinig the first case, I will mention such features of Net Art as networking, the rhizome, hyper-textuality, multi-subjectivity and framed objects. In the second case, I will have a closer look at several types of museums on the Web, including ordinary galleries in the form of digitalised image collections of art, galleries or museums which use augmented technologies, and galleries designed in the 3D graphic environment. I will also outline a broader perspective on the influence of technology on art and examine its paradigm, consisting in the accommodation of art on the Web at least in the two ways shown in the study. I will use some examples of net art works created in recent years, and will visit some museums on the Net. This approach assumes that the development of the Web has been a breakthrough in the history of art, which is reflected in its impact on the arts on a previously unprecedented scale. One could even say that in this case, the impact is total. The Web has not only become a medium that allows us to extend the boundaries of art, but owing to its spatial character allowing it to become an exhibition space, it has even taken over the functions of the traditional art scene. Hence, I believe that the development of technology, especially the Internet, is a turning point for the arts in their development and in the methods of their presentation and archiving. pl
dc.subject.pl sztuka sieci pl
dc.subject.pl sztuka elektroniczna pl
dc.subject.pl interaktywność pl
dc.subject.pl immaterialność pl
dc.subject.pl multimedia pl
dc.subject.pl elektroniczne galerie i muzea pl
dc.subject.pl technologia pl
dc.subject.en net art pl
dc.subject.en electronic art pl
dc.subject.en interactivity pl
dc.subject.en immateriality pl
dc.subject.en multimedia pl
dc.subject.en electronic galleries and museums pl
dc.subject.en technology pl
dc.description.volume 17 (26) pl
dc.description.publication 0,85 pl
dc.identifier.eissn 2451-0327 pl
dc.title.journal Art Inquiry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-13 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode