Jagiellonian University Repository

Mennictwo padańskie w IV - I wieku p.n.e.

pcg.skipToMenu

Mennictwo padańskie w IV - I wieku p.n.e.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bodzek, Jarosław [SAP11015276] pl
dc.contributor.author Koczwara, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:14:18Z
dc.date.available 2020-07-26T16:14:18Z
dc.date.submitted 2015-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206510
dc.language pol pl
dc.title Mennictwo padańskie w IV - I wieku p.n.e. pl
dc.title.alternative Padan coinage in IV-I BC pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autonomiczne mennictwo pojawia się w Italii Północnej około połowy IV w. p.n.e. Jego początki wiąże się z kulturą Golasecca. Drachmy i didrachmy powstałe w tym okresie inspirowane były monetami poleis z południa Italii: Kaulonii i Velii. Późniejsze drachmy padańskie, bite od końca IV w. do początku I w. p.n.e., nie przypominają ich prawie pod żadnym względem: przejęły ikonografię i legendę z monet greckiej kolonii Massali. Na części emisji pojawia się legenda w języku lepontyjskim.Mennictwo padańskie oparte zostało na jednym kruszcu: srebrze. Najczęstszym nominałem była drachma o standardzie wagowym opartym początkowo na mennictwie massalskim. Późniejsze emisje powiązane były z wiktoriatami i kwinarami. Wybijano również obole i ich frakcje. Drachmy z wizerunkiem Artemidy na awersie, lwem na rewersie oraz legendą  stały się wspólnym pieniądzem zarówno dla plemion celtyckich (Bojów, Cenomanów, Insubrów), jak i zamieszkujących te tereny wcześniej Ligurów i Wenetów. Cisalpina była terenem penetracji tak pieniądza greckiego, jak i rzymskiego. Stopniowo jednak monety rzymskie wyparły zarówno greckie brązy, jak i celtyckie drachmy. pl
dc.abstract.en Autonomous coinage appears in Northern Italy about half of the fourth century BC. Its origins are linked to the Golasecca culture. Drachms and didrachms were inspired by coins minted in poleis from the south of Italy: Kaulonia and Velia. Later drachms, minted from the end of forth to the beginning of the first century BC, did not recall them in almost anyaspect. They were imitations od drachms of greek colony Massalia. On the part of the issues there is a legend in lepontic language.Padan drachms were minted only from silver. The most common denomination was drachma. Its standard weight was based initially massalian coins. The weight of later emissions was linked withvictoriati and quinarii. Other demonitations were obols and their fractions. Drachmas with the image of Artemis on the obverse, a lion and legend on reverse became a common currency for both the Celtic tribes (Boii, Cenomani, Insubri) andnon-indoeuropean peoples of Liguri and Veneti.Cisalpina was an area of penetration of Greek and Roman coins. However, Roman coins gradually replaced both Greek bronzes and Celtic drachma. pl
dc.subject.pl monety Celtyckie, drachmy celtyckie, dolina padu, Galia Cisalpejska, numizmatyka celtycka, numizmatyka starożytna, numizmatyka starozytna pl
dc.subject.en Celtic coinage, Celtic drachms, Po valley, Cisalpin Gaul, Celtic numismatics, Ancient numismatisc pl
dc.contributor.reviewer Bodzek, Jarosław [SAP11015276] pl
dc.contributor.reviewer Poleski, Jacek [SAP11010653] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99306-127906 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)