Jagiellonian University Repository

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

pcg.skipToMenu

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Show full item record

dc.contributor.advisor Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.contributor.author Markowska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:13:35Z
dc.date.available 2020-07-26T16:13:35Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206499
dc.language pol pl
dc.title Opodatkowanie dochodów nieujawnionych pl
dc.title.alternative The concealed income tax pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Instytucja opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach została wprowadzona w Polsce 1991 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w reakcji na nową sytuację polityczno gospodarczą. Jej celem miało być przeciwdziałanie uchyleniu się opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwalczanie innych oszustw podatkowych, jak również pewnych rodzajów przestępczości. Na przestrzeni lat konstrukcja ta stała się przedmiotem licznych kontrowersji i niejasności. Pojawiły się rozbieżności zarówno w praktyce stosowanej przez organy podatkowe, jak i w orzecznictwie sądów. Pod wątpliwość poddano celowość tej instytucji i jej skuteczność w zwalczaniu negatywnych zjawisk życia gospodarczego.Powyższe kontrowersje skłaniają do rozważań nad skutecznością tego rozwiązania. Celem niniejszej pracy była analiza przepisów opodatkowania dochodów nieujawnionych na tle podatku dochodowego w celu zapoznania się z problemami jakie dotyczą omawianej instytucji. Rozważaniu zostały poddane również problemy praktyczne postępowania podatkowego. Osobny rozdział został poświęcony przestępczości, której w założeniu przeciwdziałać miało sankcyjne opodatkowanie. W niniejszej pracy zostanie przeprowadzona analiza zależności między opodatkowaniem dochodów nieujawnionych a patologiami życia gospodarcze. Rozdział trzeci skupia się na kwestiach najbardziej dyskusyjnych, które zarówno w doktrynie jak i praktyce, budzą wątpliwości i nie doczekały się jednoznacznego rozstrzygnięcia. Analizie poddane zostaną kwestie, które stały się tematem rozważań m.in. Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunały Konstytucyjnego, jak również międzynarodowych organów sprawiedliwości. pl
dc.abstract.en The institution of concealed income tax was introduced in Poland in 1991 in response to the new economic and political situation. Its object was to counteract the repeal of a tax on income, fighting other tax evasion, as well as certain types of crime.Meanwhile this structure has become the subject of numerous controversies and ambiguities. There are a lot of discrepancies in the practice followed by the tax authorities and in court decisions. the desirability of this institution was questioned as well as its effectiveness in combating the negative phenomena of economic life.These controversies tend to consideration of the effectiveness of the solution. The aim of this study was to analyze the provisions of concealed income tax against in order to familiarize himself with the problems that concern of the institution. Also practical problems of tax proceedings were considered. pl
dc.subject.pl Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, dochód nieujawniony, nieujawnione źródła przychodów pl
dc.subject.en concealed income, concealed income tax pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99295-127361 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)