Jagiellonian University Repository

The impersonal subject -N/-T construction in Polish and the typology of Voice heads

pcg.skipToMenu

The impersonal subject -N/-T construction in Polish and the typology of Voice heads

Show full item record

dc.contributor.author Ruda, Marta [SAP14010845] pl
dc.date.accessioned 2016-02-08T14:20:58Z
dc.date.available 2016-02-08T14:20:58Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20641
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title The impersonal subject -N/-T construction in Polish and the typology of Voice heads pl
dc.title.alternative Konstrukcja bezosobowa z czasownikiem zakończonym na -NO/TO w języku polskim i typologia ośrodków frazowych kodujących cechę strony pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 203-243 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 239-243 pl
dc.abstract.pl W artykule zaproponowano analizę jednej z konstrukcji bezosobowych języka polskiego, a dokładniej - konstrukcji z czasownikiem zakończonym na -no/-to. W przeciwieństwie do poprzednich podejść -no/-to jest wykładnikiem dwóch morfemów, -n/-t, realizującego bezosobowy czynny ośrodek frazowy Voice oraz -o, realizującego nieuzgodnione cechy akomodacji finitywnego ośrodka czasu T. Analiza osadzona jest na gruncie szerszych założeń dotyczących budowy rozszerzonej projekcji czasownika, które zakładają m.in. istnienie drugiego ośrodka czasownikowego kodującego cechę strony, poza ośrodkiem wchodzącym w skład konstrukcji osobowych. Założenia te sugerują, że inwentarz ośrodków frazowych kodujących cechę strony w języku naturalnym zawiera nie tylko dwa ośrodki przeciwstawione stronie czynnej (tzn. ośrodek strony biernej i tzw. ośrodek middle Voice, odnoszący się m.in. do strony zwrotnej), ale również dwa ośrodki strony czynnej (tzn. ośrodek strony czynnej osobowej i bezosobowej). Cechy dystrybucyjne i interpretacyjne konstrukcji z -no/-to, w tym właściwości związane z cechą przypadka w kontekstach predykacji dodanej, sugerują, że podmiot jest w tym wypadku reprezentowany w komponencie składniowym jako minimalny zaimek, którego cecha przypadka nie otrzymuje wartości/nie jest obecna w składni. pl
dc.abstract.en The paper offers a novel analysis of the impersonal construction marked with -no/-to in Polish. Contra previous accounts, the -no/-to verbal morphology is decomposed into two morphemes, -n/-t, realizing an impersonal active Voice head and -o, the default spell-out of unvalued agreement features of finite T. The analysis is embedded within a wider set of assumptions about the composition of the extended verbal projection in Polish, including a second active Voice head in addition to Voice found in personal structures. This suggests that the inventory of Voice heads in natural languages includes not only two non-active heads (i.e., passive and middle), but also two active Voice heads (i.e., personal and impersonal). The distributional and interpretational properties of the construction, including Case-related behaviour in secondary-predication contexts, suggest that the impersonal subject is best analysed as a minimal pronoun, whose Case feature is unvalued/absent in the narrow syntax. pl
dc.subject.pl konstrukcje bezosobowe pl
dc.subject.pl polskie czasowniki zakończone na -no/-to pl
dc.subject.pl kategoria strony pl
dc.subject.pl zaimek minimalny pl
dc.subject.pl rozszerzona projekcja czasownika pl
dc.subject.pl interakcja czasu i aspektu pl
dc.subject.en impersonals pl
dc.subject.en Polish -no/-to construction pl
dc.subject.en Voice pl
dc.subject.en minimal pronoun pl
dc.subject.en extended verbal projection pl
dc.subject.en tense-aspect interaction pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 2,39 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.14.009.3136 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa