Jagiellonian University Repository

Wizualizacja informacji w prasie polskiej na tle mediów amerykańskich: problemy i perspektywy

pcg.skipToMenu

Wizualizacja informacji w prasie polskiej na tle mediów amerykańskich: problemy i perspektywy

Show full item record

dc.contributor.advisor Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.author Pelikh, Yekaterina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:07:29Z
dc.date.available 2020-07-26T16:07:29Z
dc.date.submitted 2015-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206412
dc.language pol pl
dc.title Wizualizacja informacji w prasie polskiej na tle mediów amerykańskich: problemy i perspektywy pl
dc.title.alternative The Visualization of Information in the Polish Press in comparison with The American Media: Problems and Perspectives pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Podstawowym celem tej pracy jest analiza procesów pojawienia się i rozwoju „dziennikarstwa danych”, ocena jego potencjału i atrakcyjności w warunkach polskich. Kondycja polskich mediów w tej sferze zostanie zaprezentowana na tle mediów zagranicznych, głównie amerykańskich, gdyż Stany Zjednoczone stanowią obszar pionierskich rozwiązań w dziedzinie „dziennikarstwa danych”. Główna hipoteza tej pracy jest następująca: aktualnie dziennikarze w Polsce mają wielkie możliwości w zakresie swobodnego poszukiwania, obróbki i analizy ogromnej liczby danych oraz dysponują nowoczesnymi narzędziami ich wizualizacji, jednak nie wykorzystują ich w sposób efektywny, co utrudnia społeczny odbiór zaawansowanych treści. Na kolejnych stronicach tej pracy staram się zrealizować zasygnalizowany powyżej problem badawczy oraz poddać weryfikacji towarzyszącą mu hipotezę główną w kolejnych etapach: po pierwsze, analizuję historię dziennikarstwa danych jako odrębnego kierunku dziennikarstwa; po drugie, badam sposoby wykorzystania wizualizacji informacji w nowoczesnym systemie komunikacji; po trzecie, prezentuję wymagania i „dobre praktyki” w zakresie projektowania i stosowania infografiki; po czwarte, przedstawiam i omawiam najbardziej wyraziste przykłady dobrych i złych rozwiązań w polskim „dziennikarstwie danych” na tle dokonań zagranicznych; po piąte, badam podstawowe sposoby manipulacji danymi oraz po szóste, przedstawiam katalog typowych błędów pojawiających się w wizualizacji informacji.Pierwszy rozdział pracy poświęcam historii i rozwojowi dziennikarstwa danych. W drugim rozdziale zajmuję się pojęciem „infografiki”, jej historią, charakterystyka oraz właściwościami. W trzecim rozdziale analizuję przykłady, zarówno polskie, jak i zagraniczne, przekazów medialnych nasyconych dużą ilością danych. W czwartym rozdziale rozważam perspektywy rozwoju dziennikarstwa danych oraz opisuję główne bariery rozwoju wizualizacji danych w mediach. Swoją pracę kończę podsumowaniem, w którym dokonuję syntezy przeprowadzonych analiz, a wyniki swoich badań odnoszę do początkowej hipotezy badawczej. pl
dc.abstract.en firstly, I analyze data journalism history as a separate direction of journalism ;secondly, researching ways to use information visualization in a modern communication system ;thirdly , I present requirements and "good practices" in terms of design and use of infographics ;fourth, present and discuss the most vivid examples of good and bad solutions in the Polish " data journalism " against foreign achievements ;fifth, I explore basic ways to manipulate data andsixth, I present a catalog of typical errors in the visualization of information. pl
dc.subject.pl Dziennikarstwo danych, wizualizacja informacji, infografika, information design, Big data, diagramy pl
dc.subject.en Data journalism, visualization of information, infographics, information design, Big data, schemes pl
dc.contributor.reviewer Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99189-158365 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)