Jagiellonian University Repository

Liberalizacja polskiej elektroenergetyki na podstawie zasady dostępu stron trzecich (TPA)

pcg.skipToMenu

Liberalizacja polskiej elektroenergetyki na podstawie zasady dostępu stron trzecich (TPA)

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Przytuła, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:07:06Z
dc.date.available 2020-07-26T16:07:06Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206406
dc.language pol pl
dc.title Liberalizacja polskiej elektroenergetyki na podstawie zasady dostępu stron trzecich (TPA) pl
dc.title.alternative Liberalization of polish electric power industry based on third party access rule (TPA) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analiza i ocena regulacji prawnych mających na celu liberalizację polskiego rynku elektroenergetycznego, przede wszystkim w zakresie urzeczywistniania zasady dostępu stron trzecich do infrastruktury sieciowej, tzw. zasady Third Party Access (TPA). Dzięki tej zasadzie, implementowanej z prawa unijnego, odbiorcy końcowi, w tym gospodarstwa domowe, mogą wybierać lub zmieniać swojego sprzedawcę energii elektrycznej. Aby było to możliwe, konieczne stało się wprowadzenie regulacji prawnych służących faktycznej realizacji tej zasady, między innymi poprzez unbundling, obowiązek zapewnienia sprzedawcy z urzędu, czy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Praca porusza również zagadnienia związane z procesem tworzenia krajowych, konkurencyjnych rynków energetycznych oraz monitorowania i regulowania sił monopolowych przez niezależne krajowe władze regulacyjne. Podstawowym aktem prawnym na jakim bazuje praca to ustawa z Prawo energetyczne z 1997 r. oraz inne akty prawne i dokumenty rządowe dotyczące m.in. założeń i wytycznych dla polskiej polityki energetycznej. pl
dc.abstract.en Analysis and evaluation of legal regulations directed to liberalization of polish electric energy market, based on realization of Third Party Access rule (TPA). Owing to this rule implemented from European Union’s law, the final receivers of electricity, including residential properties have the right to choose or change their electricity suppliers. As to provide effectiveness of TPA, it was inevitable to provide legal regulations, e.g. unbundling, the obligation to establish statutory suppliers or make owner of infrastructure facilities to grant access to those facilities to parties other than their own customers. The work also concerns the process of creating national, competitive energy market as well as monitoring and regulating monopolistic powers through independent statutory regulators. The key legal act the analysis based on is energy law, introduced in 1997 and other legal acts and government documents determining directions and guidelines for polish energy policy. pl
dc.subject.pl TPA, third party access, zasada dostępu, infrastruktura kluczowa, liberalizacja, regulacja, monopol naturalny, unbundling, rynek energii, energia elektryczna, konkurencja, odbiorca energii, sprzedaż energii, usługa przesyłu, usługa dystrybucji, operator systemu pl
dc.subject.en TPA, third party access, access rule, infrastructure facilities, liberalization, regulation, natural monopoly, unbundling, energy market, electric power, competition, energy retail, transmission, distribution, facility owners pl
dc.contributor.reviewer Woroniecki, Paweł [SAP14002456] pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99181-127672 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)