Jagiellonian University Repository

Media a wychowanie: charakterystyka salezjańskiego miesięcznika „Don Bosco” na tle polskiej prasy pedagogicznej

pcg.skipToMenu

Media a wychowanie: charakterystyka salezjańskiego miesięcznika „Don Bosco” na tle polskiej prasy pedagogicznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.author Nowak, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:06:03Z
dc.date.available 2020-07-26T16:06:03Z
dc.date.submitted 2015-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206390
dc.language pol pl
dc.title Media a wychowanie: charakterystyka salezjańskiego miesięcznika „Don Bosco” na tle polskiej prasy pedagogicznej pl
dc.title.alternative Media and education: characteristics of the monthly Salesian "Don Bosco" against the Polish pedagogical press pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wykazanie przynależności salezjańskiego miesięcznika „Don Bosco” do segmentu prasy pedagogicznej oraz jego klasyfikacja w obrębie jednej z trzech kategorii pism wychowawczych według podziału zaproponowanego przez Franciszka Filipowicza. Ponadto praca określa stopień zawartości poszczególnych rodzajów treści (pedagogicznych jak i religijnych) w numerze oraz rzeczywisty target pisma. Do zrealizowania powyższych celów posłużył klucz kategoryzacyjny zawierający 13 pytań. Dotyczyły one wykorzystywanego kodu, objętości publikacji, jej przynależności gatunkowej. Definiowały nadawcę i adresata przekazu. Charakteryzowały badane treści pod kątem przynależności do poszczególnych kategorii prasy pedagogicznej oraz identyfikowały stosowany materiał wizualny. Jako materiał badawczy wybrano próbę 20 losowych numerów miesięcznika „Don Bosco” od momentu jego powstania (2000). Przeprowadzona analiza zawartości oraz przedstawione w trzecim rozdziale niniejszej pracy wyniki ilościowe pozwoliły odpowiedzieć na pytania badawcze, postawione we wstępie. pl
dc.abstract.en The main objective of of this thesis is to show membership of mothly Salesian „Don Bosco” to the segment of pedagogical press and to classificate it within one of three categories of educational writings proposed by Franciszek Filipowicz. In addition, this work determines grade of particular types of content (educational and religious) in issue and the real target of magazine. To achieve this goals helped key to categorize, which contain 13 questions. They concerned the code used, the volume of the publication and its species. They define the sender and the addressee, characterized tested content for belonging to particular categories of pedagogical press and identified visual material used. As a research material selected random sample of 20 issues of the monthly "Don Bosco" since its establishment (2000). The analysis of the content and quantitative results presented in the third chapter of this work helped to answer the research questions posed in the introduction. pl
dc.subject.pl Polska prasa pedagogiczna; analiza zawartości; "Don Bosco"; polska prasa katolicka; medioznawstwo; media pl
dc.subject.en Polish pedagogical press; content analysis; "Don Bosco"; Polish Catholic press; media studies; the media pl
dc.contributor.reviewer Słupek, Lucyna [SAP11011574] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99147-161788 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)