Jagiellonian University Repository

"Najpopularniejsze nazwy roślin w czeszczyźnie i polszczyźnie"

pcg.skipToMenu

"Najpopularniejsze nazwy roślin w czeszczyźnie i polszczyźnie"

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczepańska, Elżbieta [SAP11011499] pl
dc.contributor.author Kałwak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:03:54Z
dc.date.available 2020-07-26T16:03:54Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206357
dc.language pol pl
dc.title "Najpopularniejsze nazwy roślin w czeszczyźnie i polszczyźnie" pl
dc.title.alternative The most popular names of plants in Czech and Polish language pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca składa się z pięciu części: Wstępu, trzech rozdziałów i Zakończenia. We Wstępie przedstawiono cel pracy, czyli porównanie etymologii czeskich oraz polskich nazw roślin, a także utworzenie słownika nazw. W pierwszym rozdziale zaprezentowano podstawowe pojęcia botaniczne oraz historię botaniki w Czechach, w Polsce oraz na świecie. W drugim rozdziale jest przedstawiony termin etymologia, a także wyjaśniono etymologię nazw roślin. Trzeci rozdział obejmuje alfabetyczny słownik czeskich oraz polskich nazw roślin wraz z opisem ich genezy, a następnie ich analizę porównawczą oraz płynące z niej wnioski.W Zakończeniu podsumowano wnioski, które wypłynęły z analizy etymologii roślin. Stwierdzono, że większość nazw pochodzi z doby prasłowiańskiej, ale liczne są również pożyczki z języka niemieckiego i łacińskiego. pl
dc.abstract.en This work comprises five parts: Introduction, three chapters and Completion.The Introduction states the purpose of this work – comparison of the etymology of Czech and Polish names of plants and creation of a dictionary.The first chapter includes basic botanical terms and the history of botany in Czech Republic, Poland and in the world. The second chapter includes the term etymology and explains the etymology of plants’ names.The third chapter contains a dictionary of Czech and Polish names of plants with their etymology, comparison and conclusions.There are final conclusions in the Completion. Most of the names come from the Proto – Slavic period, but loanwords, which come from German and Latin, are also frequent. pl
dc.subject.pl etymologia, nazwy roślin, polskie nazwy roślin, czeskie nazwy roślin, botanika, historia języka, porównanie pl
dc.subject.en etymology, names of plants, polish names of plants, czech names of plants, botany, history of a language, comparison pl
dc.contributor.reviewer Papierz, Maria [SAP11006557] pl
dc.contributor.reviewer Szczepańska, Elżbieta [SAP11011499] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99102-182606 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia słowiańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)