Jagiellonian University Repository

Liczby chromosomów i poliploidalność u gatunków inwazyjnych roślin w Polsce i w miejscach pochodzenia

pcg.skipToMenu

Liczby chromosomów i poliploidalność u gatunków inwazyjnych roślin w Polsce i w miejscach pochodzenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Góralski, Grzegorz [SAP11017164] pl
dc.contributor.author Król, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:03:42Z
dc.date.available 2020-07-26T16:03:42Z
dc.date.submitted 2015-07-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206354
dc.language pol pl
dc.title Liczby chromosomów i poliploidalność u gatunków inwazyjnych roślin w Polsce i w miejscach pochodzenia pl
dc.title.alternative Chromosome numbers and polyploidy in invasive plant species in Poland and in places of origin pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy była analiza związku pomiędzy inwazyjnością roślin a ich ploidalnością oraz miejscem pochodzenia. W sumie przeanalizowano 166 cytotypów roślin pochodzenia obcego, inwazyjnych oraz nieinwazyjnych, występujących na obszarze Polski. Wykonano analizy statystyczne, w których porównywano udział form diploidalnych i poliploidalnych za pomocą testu chi kwadrat oraz przeprowadzono także podobne testy dla różnych kategorii w obrębie tych grup. W testach drugiego rodzaju porównywano liczby chromosomów pomiędzy badanymi grupami za pomocą testu Wilcoxona, bez uwzględnienia podziału roślin na diploidy i poliploidy.Przeprowadzone testy wskazują na przewagę poliploidów wśród roślin inwazyjnych pochodzenia pozaeuropejskiego. Wykazano także , że liczby chromosomów są wyższe u roślin inwazyjnych niż u nieinwazyjnych. pl
dc.abstract.en The main aim of the thesis was to analyse the relationships between the invasiveness of plants, their ploidy and place of origin. In general 166 cytotypes of foreign origin, having invasive and non-invasive properties, that occur in Poland were analysed. Statistical analysis was performed, where diploid and polyploid forms were compared employing the chi-square test; other similar tests were conducted on different categories within those groups. In the second test we compared the number of chromosomes between the two analysed groups using the Wilcoxon test, without taking into account the division of plants into diploids and polyploids. Completed test results indicated polyploids’ dominance in invasive plants of non-European origin. It was also concluded that the number of chromosomes was higher in invasive plants in comparison to non-invasive plants. pl
dc.subject.pl poliploidyzacja, ploidalność, inwazyjność, liczba chromosomów pl
dc.subject.en polyploidyzation, polyploidy frequency, invasiveness, chromosome number pl
dc.contributor.reviewer Góralski, Grzegorz [SAP11017164] pl
dc.contributor.reviewer Tuleja, Monika pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99093-135283 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)