Jagiellonian University Repository

Rola muzyki w filozofii chińskiej w porównaniu do roli myśli dalekiego wschodu we współczesnej muzyce europejskiej i amerykańskiej

pcg.skipToMenu

Rola muzyki w filozofii chińskiej w porównaniu do roli myśli dalekiego wschodu we współczesnej muzyce europejskiej i amerykańskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Hańderek, Joanna [SAP11017895] pl
dc.contributor.author Dalkowski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:01:10Z
dc.date.available 2020-07-26T16:01:10Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206315
dc.language pol pl
dc.title Rola muzyki w filozofii chińskiej w porównaniu do roli myśli dalekiego wschodu we współczesnej muzyce europejskiej i amerykańskiej pl
dc.title.alternative The role of music in the Chinese philosophy in comparison to the role of Eastern thought in the contemporary European and American music pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy autor stawia tezę, iż istnieje we współczesnej praktyce muzycznej wiele elementów pochodzących z szeroko pojętej myśli dalekiego wschodu wykorzystywanych przez muzyków (kręgu kultury europejskiej) nieświadomie. Po krótkim przypomnieniu roli muzyki w filozofie chińskiej czasów Konfucjusza, autor przechodzi do omówienia wybranych zagadnień. Analiza rozpoczyna się od zagadnienia Teorii Pustki,w przypadku której autor postuluje przeniesienie sformułowań „Forma jest pustką.” i „Pustka jest formą.” na płaszczyznę estetyczną autor . Dalej omawiane jest występowanie wartości sabi w muzyce. Po uprzednim wyjaśnieniu różnić pomiędzy współczesnym funkcjonowaniem terminów wabi i sabi przytoczone zostają przykłady wspierające tezę, iż sabi jest pożądana wśród muzyków. Jako ostatnie omówione zostają oczyszczenie umysłu oraz zasada niedziałania wu-wei. Podążając za interpretacją Wanga, która wskazuje na 3 sensy zasady wu-wei, autor dokonuje analizy, której konkluzją jest, iż w muzyce 3 przedstawione interpretacje są wobec siebie komplementarne. pl
dc.abstract.en In this bachelor, author puts thesis, that there are elements of far east thought used unconsciously by contemporary musicians of European culture (including North America). After short revision of the role of music in the Confucian age China, author begins analysis of selected issues. The first one is the Theory of Emptiness, in which case author postulates considering expressions “Form is emptiness.” And “Emptiness is form” in aesthetical context. Further analysed is existence of sabi value in music. After previous explanation of differences in modern usage of terms wabi and sabi author mentions examples supporting thesis that sabi is desired by musicians. As the last, analysed are purification of mind and the rule of non-acting wu-wei. Following Wang’s interpretation, in which he points 3 meanings of wu-wei author comes to conclusion, that in music all of those are complementary to each other. pl
dc.subject.pl Konfucjusz, Mozi, muzyka, rytuał, wu-wei, niedziałanie, wabi, sabi, Wang, Teoria Pustki, FreeJazz, Bebop,oczyszczanie umysłu, pl
dc.subject.en Confucius, Mozi, music, ritual, wu-wei, non-acting, wabi, sabi, Wang, Theory of Emptiness, FreeJazz, Bebop, mind clearance pl
dc.contributor.reviewer Hańderek, Joanna [SAP11017895] pl
dc.contributor.reviewer Petri, Jakub [SAP11020241] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99037-127315 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)