Jagiellonian University Repository

Przekaz historii w bajkach, baśniach oraz prasie ludowej jako element powstawania tożsamości narodowej chłopów polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

pcg.skipToMenu

Przekaz historii w bajkach, baśniach oraz prasie ludowej jako element powstawania tożsamości narodowej chłopów polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zamorski, Krzysztof [SAP11008883] pl
dc.contributor.author Bizon, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:00:50Z
dc.date.available 2020-07-26T16:00:50Z
dc.date.submitted 2015-07-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206310
dc.language pol pl
dc.title Przekaz historii w bajkach, baśniach oraz prasie ludowej jako element powstawania tożsamości narodowej chłopów polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. pl
dc.title.alternative History in fairy tales, folk tales and the press as an element of national identity formation of Polish peasants in the second half of the nineteenth and early twentieth century. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem przedstawianej pracy jest analiza i identyfikacje jednej z dróg kulturowychprzekazu historii, jakim była kreowana przez elity społeczne baśń i bajka historyczna. Przyjmujęzałożenie, że były one ważne w kształtowaniu tożsamości narodowej chłopów polskich w 2 połowieXIX wieku oraz na początku XX wieku. Po utracie niepodległości elity intelektualne dążyły doodbudowy państwowości oraz przygotowania do tej chwili społeczeństwa, którego najliczniejsząwarstwą było chłopstwo. Była to także grupa społeczna, która w wyniku dotychczasowegowykluczenia ze współdecydowania o losach kraju oraz na skutek odseparowania od podejmowaniadecyzji politycznych, a ponadto wciąż niskiego poziomu edukacji oraz zobowiązańpańszczyźnianych, nie partycypowała jeszcze w pełni w życiu narodu polskiego. Szczególna uwagazostanie zwrócona na elementy kształtujące świadomość narodową ludu, obecne w literaturze iprasie. Zagadnienie to uważam za godne zbadania, dlatego że mimo licznych prac historycznychoraz z zakresu literaturoznawstwa nie skupiono się w dotychczasowych badaniach naukowych nakwestii treści historycznych stosowanych w celach narodowotwórczych przezdziewiętnastowieczne media. W wydanych jak dotąd pracach autorstwa Andrzeja Walickiego,Jerzego Jedlickiego, Tomasza Kizwaltera, Romana Wapińskiego oraz Tadeusza Łepkowskiego,zagadnienie tworzenia się nowoczesnego narodu polskiego zostało omówione z historycznejperspektywy. Dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Marii Konopnickiej, które kierowanebyły do chłopów, wciąż pozostają niezauważone przez historyków. Wyjątek w tym względziestanowi artykuł Henryka Słoczyńskego traktujący o „Starej Baśni” Kraszewskiego z perspektywyromantycznych koncepcji dziejów Polski. Także treść prasy ludowej była wielokrotnie analizowana,jednak dobór oraz sposób przedstawienia wydarzeń i postaci historycznych nie stanowiłnadrzędnego celu tych analiz. Źródła wykorzystane w pracy dostępne są w zbiorach polskichbibliotek, część z nich jest już zdigitalizowana. pl
dc.abstract.en The aim of the proposed project is to analyze and identify one of the roads culturalmedia history, which was created by social elites historical fable and fairy tale. I acceptthe assumption that they were important in shaping the national identity of Polish peasants in the 2nd halfThe nineteenth century and early twentieth century. After the loss of independence, intellectual elites have sought toreconstruction and preparation for statehood at the moment the society of which the largestlayer was the peasantry. It was also a social group, which as a result of the currentexclusion from decision making on the fate of the country and due to separation from makingpolitical decisions, and further still low level of education and liabilitiesserfdom, not yet participated fully in the life of the Polish nation. Particular attentionIt will be paid to elements shaping the national consciousness of the people, present in literature andpress. The issue I find worth examining, because despite numerous historical worksand the field of literary studies focused not on current research onhistorical content issues are used for nation-bynineteenth-century media. In the work published so far by Andrzej Walicki,George Jedlicki, Thomas Kizwaltera, Roman Wapińskiego and Tadeusz Łepkowski,the issue of the creation of the modern Polish nation was discussed with the historicalperspective. Works of Józef Ignacy Kraszewski and Konopnicka that targetedwere the peasants, remain unnoticed by historians. The exception in this regardHenry Słoczyńskego an article which focuses on "Old Tale" Kraszewski from the perspective ofromantic concept of Polish history. Also, the content of the press has been repeatedly analyzed folk,However, the selection and the presentation of events and historical figures did not constitutethe primary objective of these analyzes. Sources used in the work are available in Polish collectionslibraries, some of which are already digitized pl
dc.subject.pl tożsamość, narodowość, identyfikacja, chłopi, lud, baśnie, bajki, prasa ludowa, przekaz historii, wiedza historyczna pl
dc.subject.en identity, nationality, identification, peasants, folk, fairy tales, fables, folk press, message history, historical knowledge pl
dc.contributor.reviewer Zamorski, Krzysztof [SAP11008883] pl
dc.contributor.reviewer Kurkowska-Budzan, Marta [SAP11017636] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99031-128308 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy antropologia historyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)