Jagiellonian University Repository

Badanie agregacji nanocząsteczek srebra metodą bezpośredniej obserwacji rozproszenia światła laserowego.

pcg.skipToMenu

Badanie agregacji nanocząsteczek srebra metodą bezpośredniej obserwacji rozproszenia światła laserowego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Drożdż, Ryszard [SAP20000890] pl
dc.contributor.author Miszuta, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:59:24Z
dc.date.available 2020-07-26T15:59:24Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206288
dc.language pol pl
dc.title Badanie agregacji nanocząsteczek srebra metodą bezpośredniej obserwacji rozproszenia światła laserowego. pl
dc.title.alternative Investigation of the silver nanoparticles aggregation by direct observation of dissipated laser light. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nanocząsteczki to struktury, których przynajmniej jeden z wymiarów 1-100 nm. Można je zsyntetyzować nie tylko z metali, ale również nadają się do tego kompozyty węglowe, polimery oraz półprzewodniki. Struktury te posiadają szereg właściwości jedną z nich jest powierzchniowy rezonans plazmonowy, zjawisko polegające na tym, że gdy wiązka światła zderzy się z powierzchnią nanocząsteczki wywoła wspólne rezonansowe drgania wolnych elektronów w całej cząsteczce. Zmiany są widoczne a ich rezultatem są kolejne właściwości tych struktur, czyli zdolność do absorbcji światła oraz do jego rozpraszania. Innymi wymienianymi własnościami są zdolność do agregacji oraz przesunięcia widma w kierunku czerwieni. Nanocząsteczki charakteryzują się możliwością wielorakiego zastosowania, można ich używać do detekcji DNA, jonów takich jak Cu2+ i Cr3+, wykrywania β-amyloidu a także, jako środka bakteriobójczego. Poniższa praca stanowi próbę zastosowania bezpośrednich obserwacji mikroskopowych w celu badania procesu agregacji nanocząsteczek srebra. Badania rozpoczęto od stworzenia układu pomiarowego, który umożliwił obserwację nanostruktur. Jego główną częścią był mikroskop optyczny, w którego skład wchodził obiektyw LWD 40x oraz źródło światła, które stanowił emiter laserowy o czterech różnych długościach fal. Synteza nanocząsteczek przebiegała w ściśle określonych warunkach, po czym otrzymane nanocząsteczki srebra zostały opłaszczone kwasem tiojabłkowym, cysteiną i łańcuchami lekkimi λ. Wyniki obserwacji wskazywały powstanie charakterystycznych agregatów, które powodowały silne rozpraszanie światła laserowego. Badania jednoznacznie dowiodły, że możliwa jest obserwacja nanocząsteczek w mikroskopie optycznym oraz wskazały optymalną długość fali światła do prowadzenia testów. pl
dc.abstract.en Nanoparticles are structures which at least one dimension is limited to 1-100 nm. They can be synthesized not only from metal precursors, but also from carbon composites, polymers, and semiconductors. These structures have a number of characteristics one of which is a surface plasmon resonance phenomenon consisting in that, when an electromagnetic radiation, of a wavelength much larger than the diameter of the nanoparticles, hits the particles, it induces coherent, resonant oscillations of the metal free electrons across the nanoparticles. These oscillations are known as the SPR. The changes are visible and the result is further features of these structures, namely the ability to absorb light and to the light scattering. The other stated properties are the aggregation and red-shift. Nanoparticles are characterized by the possibility of multiple use, can be used for DNA detection, ions such as Cu 2+ and Cr 3+, the detection of β-amyloid and, as a bactericidal. This work is an attempt to apply direct microscopic observation to study the process of aggregation of silver nanoparticles. The study began by creating a measurement system that allowed observation of nanostructures. Its main part was an optical microscope, which included LWD 40x lens and light source, which was a laser emitter of four different wavelengths. The synthesis of nanoparticles proceeded under specific conditions, and the resulting silver nanoparticles were coated thiomalic acid, cysteine and λ light chains. The observed results indicate formation of aggregates characteristic of that caused a strong laser light scattering. Studies clearly demonstrated that nanoparticles can be observed with an optical microscope and showed the optimum wavelength of the light to carry out testing. pl
dc.subject.pl Nanocząsteczki srebra, laser, powierzchniowy rezonans plazmonowy pl
dc.subject.en Silver nanoparticles, laser, surface plasmon resonance pl
dc.contributor.reviewer Kapusta, Maria [SAP20002304] pl
dc.contributor.reviewer Drożdż, Ryszard [SAP20000890] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99009-125908 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)