Jagiellonian University Repository

STOSUNKI GOSPODARCZE POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ, A CHINAMI NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII I POLSKI

pcg.skipToMenu

STOSUNKI GOSPODARCZE POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ, A CHINAMI NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII I POLSKI

Show full item record

dc.contributor.advisor Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.author Pustelnik, Dawid pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:55:58Z
dc.date.available 2020-07-26T15:55:58Z
dc.date.submitted 2015-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206234
dc.language pol pl
dc.title STOSUNKI GOSPODARCZE POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ, A CHINAMI NA PRZYKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII I POLSKI pl
dc.title.alternative ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND CHINA ON THE EXAMPLE OF GREAT BRITAIN AND POLAND pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy jest pokazanie wpływu stosunków gospodarczych na międzynarodową wymianę handlową pomiędzy Unią Europejską, a Chinami ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Polski. Autor pracy wybrał taki temat ze względu na perspektywiczny charakter zagadnienia i wielkie szanse rozwojowe, które wynikają ze współpracy gospodarczej pomiędzy krajami europejskimi, a Państwem Środka.Pierwsza część pracy skupia się na przeglądzie koncepcji teoretycznych dotyczących stosunków gospodarczych, globalizacji, handlu międzynarodowego, gospodarki światowej oraz ich wzajemnego oddziaływania. Zagadnienia teoretyczne zwracają uwagę na coraz bardziej dominującą rolę Chin na arenie międzynarodowej oraz ich aspiracje wobec Starego Kontynentu. Drugi rozdział poświęcony jest determinantom handlu międzynarodowego, dzięki którym nastąpił gwałtowny rozwój gospodarczy na świecie. W szczególności omówiono postęp technologiczny, który od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku uważany jest za podstawową siłę napędową wzrostu gospodarczego. Przedstawiono szereg najważniejszych modeli na przełomie ostatnich kilku dziesięcioleci i ich podstawowe ramy teoretyczne. Następnie przeanalizowano wpływ rozwoju gałęzi transportu w tworzeniu globalnej gospodarki i handlu międzynarodowego, Ostatnią z przedstawionych determinant są także organizacje międzynarodowe, W trzeciej części pracy przeanalizowano relacje gospodarcze, pomiędzy Unią Europejską, a Chinami. Scharakteryzowano historię tej współpracy i jej przebieg w poszczególnych etapach rozwoju. Upadek muru berlińskiego i stopniowy proces jednoczenia kontynentu europejskiego wzmocnił znaczenie Europy na rynkach światowych. Zarówno Chiny w tym czasie zmagały się z wieloma trudnościami, reformując kraj i zwalczając nierówności społeczne. Procesy tych zmian ukształtowały obecny stan handlu międzynarodowego, który poddano analizie z wyszczególnieniem na jego wielkość, strukturę, bilans i inwestycje zagraniczne. Na koniec wyszczególniono kierunki i szanse rozwoju, oparte na podjętych rozwiązaniach, jakie rządy obu państw zaczęły już realizować, a także te, które są pożądane, w celu poprawy wzajemnej wymiany handlowej. W ostatnich dwóch rozdziałach opisano relacje Państwa Środka z Wielką Brytanią i Polską. Oba kraje mają bogatą historię w relacjach z Chinami, jednak to Zjednoczone Królestwo odegrało większą rolę, ze względu na przeszłość kolonialną i jej negatywny wpływ na społeczeństwo chińskie doprowadzając do dwóch wojen opiumowych w XIX wieku. Pomimo wielu wydarzeń, które utrudniały utrzymywanie dobrych relacji udało się osiągnąć wspólny dialog, zawarcie porozumień i integracje współpracy gospodarczej w ostatnich dekadach. pl
dc.abstract.en The aim of this master’s thesis is to show the impact of economic relations in international trade between the European Union and China, with particular focus on the UK and Poland. Author chose the topic because of the nature of the problem in perspective and great development opportunities that arise from economic co-operation between European countries and China.The first part focuses on a review of theoretical concepts concerning economic relations, globalization, international trade, the global economy and their interactions. Theoretical issues focus attention to the increasingly dominant role of China in the international arena and their aspirations towards the Old Continent.The second chapter is devoted to the determinants of international trade, which contributed to rapid economic development in the world. In particular, we discuss the technological advances that since the fifties of the last century are considered to be the primary driver of economic growth. Especially few models over the last few decades and their basic theoretical framework. Then author analyzes the impact of the development of transport in the creation of the global economy, international trade and organizations.In the third part author analyzes the economic relations between the European Union and China, characterized the history of this cooperation and progress in various stages of development. The fall of the Berlin Wall and the gradual process of unification of the European continent strengthened Europe's importance on the world markets. At this time China was struggling with many difficulties, reforming the country and combating social inequalities. The processes of these changes have shaped the current state of international trade, which was examined with details on its size, structure, balance and foreign investment. At the end author specified directions and opportunities for development, based on the adopted solutions that the governments of both countries have already started to implement, as well as those that are desirable, in order to improve mutual trade.In the last two chapters author describes the relationship of China, Great Britain and Poland. Both countries have a rich history in relations with China, but that the United Kingdom has played a greater role, due to the colonial past and its negative impact on Chinese society leading to the two Opium Wars in the nineteenth century. Despite the many events that made both countries reached a common dialogue, good relationship, conclusion of agreements for economic cooperation and integration in recent decades. pl
dc.subject.pl Chiny, Polska, Wielka Brytania, handel międzynarodowy, globalizacja, transport, stosunki gospodarcze, Państwo Środka, transport, gospodarka światowa, postęp technologiczny, organizacje międzynarodowe pl
dc.subject.en China, Poland, United Kingdom, international trade, globalization, transportation, economic relations, the Middle Kingdom, transportation, the global economy, technological progress, international organizations pl
dc.contributor.reviewer Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.contributor.reviewer Bajor, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98951-186842 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)