Jagiellonian University Repository

Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

pcg.skipToMenu

Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kocór, Marcin [SAP11118431] pl
dc.contributor.author Winogrodzka, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:52:05Z
dc.date.available 2020-07-26T15:52:05Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206173
dc.language pol pl
dc.title Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.title.alternative High-quality internship – is it possible? The example of internships in Institute of Sociology at Jagiellonian University pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest kontynuacją pracy licencjackiej pt. „Ryzyko późnej nowoczesności a samopomocowe techniki polskich młodych prekariuszy i prekariuszek” i koncentruje się na praktyce studenckiej jako indywidualnej strategii, na jaką decydują się młodzi ludzie w obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy.Praktyka studencka traktowana jako jeden z kluczowych elementów ścieżki zawodowej, stanowi nierzadko obowiązkowy element programu studiów, również w Instytucie Socjologii UJ. To między innymi dlatego tak ważne jest, aby praktyka spełniała swoje podstawowe założenia i funkcje, a także organizowana była zgodnie z określonymi standardami. W rzeczywistości nie zawsze tak jest.Jakie jest doświadczenie studentów socjologii z praktyką studencką? Co świadczy o praktyce studenckiej wysokiej jakości? Na ile standardy określone w Polskich Ramach Staży i Praktyk realizowane są przez „praktykodawców”? Czy istnieje potrzeba poprawy w obszarze organizacji praktyk studenckich? Jakie są największe wyzwania przed którymi stoi uczelnia w obliczu praktyk niskiej jakości? Jakie działania, które mają na celu poprawę jakości praktyk, studenci postrzegają za najbardziej przydatne? Na te i wiele innych pytań odpowiada praca magisterska pt. „Praktyka studencka wysokiej jakości – czy to możliwe Przykład praktyk studenckich w Instytucie Socjologii UJ”. pl
dc.abstract.en This thesis is follow-up of bachelor thesis untitled „The risk of late modernity and self-help techniques of young precarious people”. Text is concentrated on internship as individual strategy which young people choose in the face of difficult situation on labour market.Internship is treated as one of the essential element of professional career. It is very often obligatory part of study, also in Institute of Sociology at Jagiellonian University. For this reasons it is really important for internship to be organized in specified standard. But the reality do not always look in that way.What is students experience with internship? What is a sign of high-quality internship? If the standards specified in Polish Internships and Practice Framework are implemented by employers who organize internships? Is there a need to improve the way in which internships are organized? What are the biggest challenges for university in the face of low-quality internships? Which university actions in this field are the most useful, from the students perspective? Answers for this and many other questions can be find in this master thesis untitled “High-quality internship – is it possible? The example of internships in Institute of Sociology at Jagiellonian University”. pl
dc.subject.pl praktyka studencka, studenci, Instytut Socjologii UJ, poprawa jakości praktyk studenckich pl
dc.subject.en internship, students, Institute of Sociology UJ, improving quality of internships pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Andrzej [SAP11013982] pl
dc.contributor.reviewer Kocór, Marcin [SAP11118431] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98885-127352 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy badania rynku i analiza polityk publicznych pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)