Jagiellonian University Repository

Taktyki działania stereotypizowanych partnerów w związkach z dużą różnicą wieku

pcg.skipToMenu

Taktyki działania stereotypizowanych partnerów w związkach z dużą różnicą wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Kosiński, Dariusz [SAP11015624] pl
dc.contributor.author Szafranek, Róża pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:51:46Z
dc.date.available 2020-07-26T15:51:46Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206168
dc.language pol pl
dc.title Taktyki działania stereotypizowanych partnerów w związkach z dużą różnicą wieku pl
dc.title.alternative Acting tactics of stereotypised partners in relationships with a huge age diversity. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca podejmuje próbę analizy wypowiedzi kobiet i mężczyzn, którzy stanowią pary, a między nimi występuje różnica wieku na poziomie minimum 15 lat i partner jest starszy od swojej partnerki. Szczególnie interesuje mnie tu kontekst tych zachowań i sposobów negocjacji z przedstawieniami medialnymi, które wyodrębnię na podstawie analizy artykułów opublikowanych na portalu Pudelek oraz w magazynie „Zwierciadło”. W tym kontekście interesuje mnie nie tylko sam proces stereotypizowania kobiet, które budują związki ze starszymi od siebie partnerami i mężczyzn, którzy związują się z młodszymi od siebie kobietami, ale przede wszystkim to, kto owej oceny negatywnej i procesu stereotypizacji dokonuje oraz czy w ogóle możliwe jest wskazanie jednego odpowiedzialnego za to podmiotu. Tu nieco uwagi poświęcam roli i pozycji mediów oraz wzajemnej ich relacji z tzw. światem społecznym, w którym krążące informacje i zachodzące obecnie procesy tak trudno jest zmierzyć i opisać. Sfera plotek, często irracjonalnych przekonań i stereotypów należy bowiem do sfery trudnej w artykulacji i stwarzającej problemy na poziomie opisu, trudno wyrażalnej w publicystyce, literaturze czy nauce i niełatwej do merytorycznego skrytykowania czy poddania rzeczowej analizie. Istotą problemu zdaje się być możliwość negocjacji z niemożliwym do uchwycenia i weryfikacji „krążącym stereotypem”, którego dróg produkowania i przetwarzania nie da się tak naprawdę wskazać. Powyższych zagadnień dotyczy pierwsza część pracy.W drugiej części, wychodząc od stereotypów na temat związków młodych kobiet ze starszymi mężczyznami, które obecne są w mediach, przedstawiam rozmowy przeprowadzone z sześcioma osobami (stanowiącymi trzy pary), które pozostają w tego typu relacjach. Podczas tych rozmów interesowały mnie głównie interpretacje i sposoby radzenia sobie ze stereotypami, rozumiane jako ich „ogrywanie”, celowe, jawne ignorowanie lub właśnie – przeciwnie – realizowanie scenariusza przez nie niesionego. Chodzi bowiem o to, na ile osoby, które znajdują się w centrum stereotypu, w tym sensie, że są jego podmiotem i to ich ten stereotyp dotyczy, będą wykazywać zainteresowanie negocjowaniem tego, co „się mówi”. Przeprowadzając analizy wybranej szczególnej sytuacji par realizujących swoje codzienne taktyki wobec dominującego, a powstającego w rozproszeniu stereotypu, podejmuję próbę uchwycenia, opisania i analizy tej codziennej walki, której efektem jest procesualne wytwarzanie i ustanawianie indywidualnych wariantów określonego wzoru dramaturgicznego. pl
dc.abstract.en This thesis essays to analyze utterances of women and men who make pairs and between whom there is a difference in age at least 15 years (partner is older than his partner). I am interested in theirs’ behaviors and ways of negotiating stereotypes, which are existing in media representations abounding in articles published on the Pudelek website and in the ‘Zwierciadło’ magazine. In this context, I am interested not only in process of stereotyping women who build relationships with older partners and men, who have younger partner, but also in a way how stereotype is created.Here I devote more attention to the role and position of the media and their relations with the ‘social world’, where circulating information and the current processes are so difficult to measure and describe. Field of rumors, irrational beliefs and stereotypes belongs to the sphere being difficult in articulation and causing problems with description. It also presents problems with expression in journalism, literature or science, being not easy to be criticized. The essence of the problem seems to be the ability to negotiate with impossible to grasp and verification ‘circulating stereotype’, whose production and processing roads cannot be fully identified. These issues concerns the first part of this thesis.In the second part, treating stereotypes of young women about relationships with older men, which are present in the media, as a background, I am presenting interviews conducted by me with six individuals (making three pairs) who has such type of relationship. During these talks I was interested mainly in respondents’ interpretations and ways of dealing with stereotypes in process of creating strategies of realizing or ignoring social scripts and stereotypes present in media and theirs social environment. The point is, if and how people, who are in the heart of the stereotype and being its subject, will show interest in negotiating popular ways of understanding and thinking about theirs relationship. Undertaking an analysis of the particular situation of the selected pairs in process of realizing theirs everyday tactics against the dominant and emerging scattered stereotype, I try to grasp, describe and analyze this daily struggle, which effect is the processual production and creating of individual variants of a specific pattern, might be named as dramaturgic one. pl
dc.subject.pl różnica wieku - taktyki - związek - otoczenie społeczne - media - stereotyp pl
dc.subject.en age diversity - tactics - relationship - social environment - media - stereotype pl
dc.contributor.reviewer Baluch, Wojciech [SAP11015792] pl
dc.contributor.reviewer Kosiński, Dariusz [SAP11015624] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98879-116235 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy performatyka przedstawień pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)