Jagiellonian University Repository

Stadia myślenia operacyjnego a rozwój rozumowania prospołecznego. Badania polskie z wykorzystaniem Prosocial Moral Reasoning Stories (PMRS)

pcg.skipToMenu

Stadia myślenia operacyjnego a rozwój rozumowania prospołecznego. Badania polskie z wykorzystaniem Prosocial Moral Reasoning Stories (PMRS)

Show full item record

dc.contributor.advisor Czyżowska, Dorota [SAP11014815] pl
dc.contributor.author Długozima, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:50:00Z
dc.date.available 2020-07-26T15:50:00Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206140
dc.language pol pl
dc.title Stadia myślenia operacyjnego a rozwój rozumowania prospołecznego. Badania polskie z wykorzystaniem Prosocial Moral Reasoning Stories (PMRS) pl
dc.title.alternative The relationship of the stages of cognitive development to prosocial moral reasoning: Polish study using Prosocial Moral Reasoning Stories (PMRS) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem badań było opisanie specyfiki rozwoju rozumowania prospołecznego w próbie polskich badanych (N = 54) znajdujących się w okresach rozwojowych od wczesnej adolescencji do wczesnej dorosłości. Próbowano również ustalić czy płeć jest czynnikiem wpływającym na stosowanie poszczególnych kategorii rozumowania prospołecznego przez osoby badane, a także czy istnieje związek między stadium myślenia operacyjnego a rozumowaniem prospołecznym. W celu zweryfikowania przyjętych założeń wykorzystano wywiad do badania rozumowania prospołecznego autorstwa Nancy Eisenberg oraz Test Operacji Formalnych Hornemann i Longeota. W badaniach wykazano istotne zmiany związane z wiekiem w obszarze stosowania kategorii rozumowania prospołecznego: a) w okresie adolescencji można zaobserwować wzrost częstości stosowania kategorii Jawna orientacja empatyczna, Orientacja interpersonalna/na aprobatę, Inne abstrakcyjne i/lub zinternalizowane typy rozumowania, natomiast coraz rzadziej stosowana jest kategoria Troska o potrzeby innych osób; b) we wczesnej dorosłości następuje wzrost częstości odnoszenia się do kategorii myślenia stereotypowego, natomiast zaobserwowano spadek w obszarze kategorii Troska o potrzeby innych osób, odwoływanie się do kwestii człowieczeństwa oraz Zinternalizowane odczucia. W badaniach nie wykazano istotnych różnic związanych z płcią osób badanych, nie zdołano także wykazać związku między stadium myślenia operacyjnego w zakresie operacji konkretnych i formalnych a rozumowaniem prospołecznym. pl
dc.abstract.en The purposes of this study were: a) to examine the development of Polish adolescents’ and young adults’ (N = 54) reasoning about prosocial moral dilemmas, b) to determine the relationship of gender to using the categories of prosocial moral reasoning, and c) to determine the relationship of the development of formal operational thinking to using more advanced types of prosocial moral reasoning. In order to test these hypotheses, Eisenberg’s Prosocial Moral Reasoning Stories (PMRS) and Polish version of Hornemann and Longeot’s Test d’Operations Formelles (TOF) were used. The present study shows significant developmental changes in prosocial moral reasoning. However, there was no significant differences related to gender; the hypothesis of the relationship of operational thinking to prosocial moral reasoning has not been confirmed as well. pl
dc.subject.pl rozumowanie prospołeczne, myślenie operacyjne, PMRS, TOF, adolescencja, wczesna dorosłość pl
dc.subject.en prosocial moral reasoning, concrete operational thinking, formal operational thinking, PMRS, TOF, adolescence, young adulthood pl
dc.contributor.reviewer Czyżowska, Dorota [SAP11014815] pl
dc.contributor.reviewer Szmigielska-Siuta, Barbara [SAP11009151] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98849-115617 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)