Jagiellonian University Repository

Wpływ myśli o śmierci na zachowania ryzykowne w zależności od umiejscowienia kontroli i czynników sytuacyjnych

pcg.skipToMenu

Wpływ myśli o śmierci na zachowania ryzykowne w zależności od umiejscowienia kontroli i czynników sytuacyjnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Kozak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:44:31Z
dc.date.available 2020-07-26T15:44:31Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206054
dc.language pol pl
dc.title Wpływ myśli o śmierci na zachowania ryzykowne w zależności od umiejscowienia kontroli i czynników sytuacyjnych pl
dc.title.alternative Mortality salience influence on risk-taking behaviors depending on locus of control and situational factors pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem poniższego badania było sprawdzenie, czy umiejscowienie poczucia kontroli ma wpływ na podejmowanie zachowań ryzykownych w sytuacji wzbudzenia myśli o śmierci oraz czy możliwość kontrolowania okoliczności własnej śmierci zmodyfikuje ów wpływ. Zakładano, że osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli oraz te poddane manipulacji śmiercią niekontrolowaną będą podejmowały bardziej ryzykowne decyzje niż osoby o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli i te, którym dano możliwość wyboru okoliczności własnej śmierci. Dodatkowo zakładano, że podejmowanie ryzyka (w tym wypadku udział w grze hazardowej) obniży poziom lęku u badanych.Hipotezy potwierdzone zostały tylko po części. Nie zauważono wpływu umiejscowienia kontroli i warunku manipulacji na poziom podejmowania ryzyka, gdy wzięto pod uwagę całość zadania, jednak po podzieleniu wyników na bloki zauważono wpływ umiejscowienia kontroli na drugi, trzeci i czwarty blok zadania. Mogłoby to oznaczać, że osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli gorzej uczą się reakcji korzystniejszych dla nich długofalowo lub podejmują zachowania ryzykowne z pełną świadomością ich niekorzystnego wpływu, co byłoby zgodne z badaniami Miller i Mulligan (2002). Wykazano również zmianę w poziomie lęku po manipulacji oraz po wzięciu udziału w grze hazardowej, co może świadczyć o pojawieniu się tej emocji w sytuacji wzbudzenia myśli o śmierci oraz jej obniżeniu dzięki podjęciu ryzyka. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to examine whether locus of control has an impact on the risk-taking behavior in mortality salience condition and whether the possibility of controlling the circumstances of death will modify this effect. It was assumed that people with external locus of control and those manipulated with uncontrolled death will take riskier decisions than individuals with an internal locus of controls and those who were given the opportunity to choose the circumstances of their own death. In addition, it was assumed that risk-taking (in this case participation in gambling) will reduce the level of anxiety in respondents.Hypothesis has been confirmed only in part. There was no observed effect of the locus of control and manipulation on the level of risk-taking behaviors when the whole task was taken into account. On the other hand, when the scores were divided into four blocks there was a significant effect of locus of control on later parts of the task. This could mean that people with an external locus of control have worse ability of learning choices more favorable in the long run or take the risky behaviors in full awareness of their adverse effects, which would be consistent with studies of Miller and Mulligan (2002). There was also a change in the level of anxiety before and after the gambling task, which may indicate the appearance of anxiety when the mortality is salience and its reduction by taking risks. pl
dc.subject.pl świadomość śmierci, ryzyko, zewnętrzne i wewnętrzne umiejscowienie kontroli pl
dc.subject.en risk-taking, mortality salience, locus of control pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Marcin [SAP11118737] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98759-62493 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)