Jagiellonian University Repository

Królowa Bona Sforza w oczach współczesnych.

pcg.skipToMenu

Królowa Bona Sforza w oczach współczesnych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Stolicki, Jarosław [SAP11014956] pl
dc.contributor.author Sokołowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T15:43:37Z
dc.date.available 2020-07-26T15:43:37Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206040
dc.language pol pl
dc.title Królowa Bona Sforza w oczach współczesnych. pl
dc.title.alternative Queen Bona Sforza in the eyes of contemporaries. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ukazanie XVI - wiecznych opinii na temat królowej Bony Sforzy. Większość z nich ma zdecydowanie negatywny charakter. Praca obejmuje 5 rozdziałów poświęconych kolejno: 1.Pochodzeniu i młodości królowej - zawiera dzieje dynastii Sforzów, dzieciństwo Bony, plany małżeńskie, ślub per procura i przyjazd do Polski.2.Staropolskiej poezji panegirycznej - obejmuje pieśni weselne, epitalamia, jak również wiersze Andrzeja Krzyckiego.3.Polityce wewnętrznej - sprawa handlu urzędami, plany dotyczące Mazowsza, objęcie tronu litewskiego przez Zygmunta Augusta i elekcja vivente rege, problemy z wykupem królewszczyzn, wybuch wojny kokoszej, powrót do Włoch, udzielenie pożyczki Filipowi II. 4.Polityce zagranicznej - relacje z Francją, Węgrami, Turcją, konflikty z Habsburgami i Hohenzollernami, koncepcje dotyczące Śląska.5.Sprawom rodzinnym – ataki na wychowanie Zygmunta Augusta, relacje z Elżbietą i Barbarą, konflikt z synem. pl
dc.abstract.en The purpose of this bachelor thesis is to show the sixteenth century opinion about the Queen Bona Sforza. Most of them are decidedly negative in nature .This thesis includes 5 chapters dedicated consecutively:1.The Origin and youth of queen - contains the history of the Sforza dynasty, childhood of Bona, nuptial plans, marriage by proxy and to arrival to Poland .2.Old – Polish panegyric poetry - includes wedding songs, epithalamia, as well as poems by Andrzej Krzycki.3.Domestic policy - the case of trade offices, plans for Mazovia, interception of Lithuanian throne by King Sigismund Augustus and the vivente rege election, problems with the redemption of crown lands, chicken war, return to Italy, the loan for Philip II.4.Foreign policy - relations with France, Hungary, Sublime Porte, conflicts with the Habsburgs and Hohenzollerns, concepts of Silesia.5.Family matters - attacks on education of Sigismund Augustus, the relationship with Elizabeth and Barbara, conflict with her son. pl
dc.subject.pl królowa, Bona Sforza, opinie, Polska, XVI wiek pl
dc.subject.en the queen, Bona Sforza, opinions, Poland, the sixteenth century pl
dc.contributor.reviewer Stolicki, Jarosław [SAP11014956] pl
dc.contributor.reviewer Ferenc, Marek [SAP11015854] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-98745-161210 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)